`

MUHTELİF İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Teklif Talebi

GENEL BİLGİ

Türkiye
   AYDIN
   18 Aralık, 2003
   20 Ocak, 2004
   4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 15 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 13 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 14 ncü maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Bu şartnamede belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

m) Bu şartnamede belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), ve (l) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1

Bu tür belge istenmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2

4.3.1 - İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların herhangi birisi VEYA Sağlık Bakanlığı imal ruhsatı veya ithal ruhsatı dosyada bulundurulacaktır.

4.3.2 - Tekliflerde Sağlık bakanlığı nın verdiği ilaç ismi ile üretici firma adı mutlaka yazılacak yazılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Hastane, eczane, ecza deposu ilaç satışları

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – "İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır." Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
   Türkçe

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

İlaç, eczacılık ürünleri   Tıbbi cihaz, ilaç ve kişisel bakım ürünleri  

Orjinal Metni

      
MUHTELİF İLAÇ SATIN ALINACAKTIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Nazilli Hastanesi Baştabipliğinden : Hastanemiz 217 Kalem ilaç alımı işi 4734 sayılı KİK un 19. Maddesi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası* : 2003 / 113355 1 – İdarenin a) Adresi : Denizli Devlet yolu üzeri Nazilli-Aydın b) Telefon ve faks numarası : 0256-313 55 59 - 0256-313 96 76 c) Elektronik posta adresi (varsa) : hastane@nazillissk.gov.tr / www.nazillissk.gov.tr 2 – İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 217 Kalem İlaç Alımı b) Teslim [yeri/yerleri] : SSK Nazilli Hastanesi depoları c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmeden itibaren 10 gün içinde tek partide 3 – İhalenin a) Yapılacağı yer : Hastanemiz personel yemekhanesi b) Tarihi ve saati : 20/1/2004 saat 10.00 4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Bu şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, g) Bu şartnamenin 15 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 13 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi, j) Bu şartnamenin 14 ncü maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, l) Bu şartnamede belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, m) Bu şartnamede belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), ve (l) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, bu şartnamenin 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1 Bu tür belge istenmeyecektir. 4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2 4.3.1 - İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların herhangi birisi VEYA Sağlık Bakanlığı imal ruhsatı veya ithal ruhsatı dosyada bulundurulacaktır. 4.3.2 - Tekliflerde Sağlık bakanlığı nın verdiği ilaç ismi ile üretici firma adı mutlaka yazılacak yazılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır 4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Hastane, eczane, ecza deposu ilaç satışları 5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 – "İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır." Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 7 – İhale dokümanı ssk nazilli hastanesinde adresinde görülebilir ve 50.000.000.–TL karşılığı hastanemizden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler 20/1/2004 saat 10.00 kadar hastanemiz evrak kayıt servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra idaremize ulaşan zarflar değerlendirmeye alınmaz. 9 – İstekliler tekliflerini, "İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir." 10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. * Kamu İhale Kurumundan alınacaktır. 1 ve 2 İdareler; ihalenin niteliğine göre hazırlayacakları idari şartnamede, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek, 4.2 ve 4.3 üncü maddelere yazacaklardır. 3 İdari şartnamedeki benzer iş tanımları aynen yazılacaktır. SIRA NO ETKEN MADDE İLAÇ ADI MİKTARI 1 AMOXICILIN TRIDRATE 875 mg + POTASSIUM CLAVULANATE 125 mg AMOKLAVIN-BID 1000 MG 10 TB VEYA MUADİLİ) 1000 2 TRIMETHOBENZAMIDA 200 mg ANTI-VOMIT DRJ VEYA MUADİLİ) 350 3 TRIMETHOBENZAMIDA 100mg/ml ANTI-VOMIT AMP. VEYA MUADİLİ) 300 4 AZITHROMYCIN 500 mg TB AZITRO 500 MG 3 TB. VEYA MUADİLİ) 50 5 CEFUROXIME AXETYL 250 mg CEFAKS 250 MG 10 TB. VEYA MUADİLİ) 100 6 CEFUROXIME AXETYL 500 mg CEFAKS 500 MG 10 TB. VEYA MUADİLİ) 200 7 CEFAZOLIN SODIUM 500 mg CEZOL 500 MG FLK. VEYA MUADİLİ) 1000 8 CEFAZOLIN SODIUM 1000 mg CEZOL 1 GR FLK. VEYA MUADİLİ) 2000 9 CIPROFLOXACIN 500 mg TB CIFLOSIN 500 MG 14 TB. VEYA MUADİLİ) 1000 10 CIPROFLOXACIN 200mg/100 ml FLK CIFLOSIN 200/100 ML FLK VEYA MUADİLİ) 80 11 ACETAMINOPHEN 325 mg+ PHENYLEPHRINE HCI 5 mg + CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 mg +NOSCAPINE 10 mg COLDEKS 20 CAPS. VEYA MUADİLİ) 1000 12 PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE 20 mg + MEPROBAMATE 200 mg DANITRIN FORT TB. VEYA MUADİLİ) 750 13 LANSOPRAZOL 30 mg DEGASTROL 30 MG 14 KAPS VEYA MUADİLİ) 1000 14 CLARITHROMYCIN 250mg/5ml DEKLARIT 250 MG 100 ML SUSP. VEYA MUADİLİ) 200 15 DEXAMETHASONE 0.5 mg DEKORT 0.50 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 40 16 DEXAMETHASONE 4mg/ml DEKORT 4MG/ML 1X2ML ENJ. VEYA MUADİLİ) 2500 17 OMEPRAZOL 20 mg DEMEPRAZOL 14 CAPS. VEYA MUADİLİ) 1000 18 CEFTRIAXONE 1gr + LIDOCAINE %1 DESEFIN 1 GR IM FLK. VEYA MUADİLİ) 300 19 CEFTRIAXONE 0.5gr + LIDOCAINE %1 DESEFIN 500 MG IM FLK. VEYA MUADİLİ) 100 20 PENICILLIN 5 PROCAINE 600 IU + PENICILLIN G POTASSIUM 200 IU DEVAPEN - 800 VEYA MUADİLİ) 100 21 VITAMIN D3 300.000 IU DEVIT-3 ENJ. VEYA MUADİLİ) 200 22 DIAZEPAM 5 mg CAP DIAZEM 5 MG 25 CAPS. VEYA MUADİLİ) 100 23 DIAZEPAM 2 mg CAP DIAZEM 2 MG 25 CAPS. VEYA MUADİLİ) 50 24 DIAZEPAM 10 mg CAP DIAZEM 10 MG 25 CAP. VEYA MUADİLİ) 100 25 DIAZEPAM 10 mg AMP. DIAZEM 10 MG 10 AMP. VEYA MUADİLİ) 200 26 DIHYDROXYPROPHYLTHEOPHYLINE 400 mg TB. DIFILIN SIMP TB. VEYA MUADİLİ) 200 27 DICLOFENAC SODIUM 11.6 mg/g DIKLORON 11, 6MG 50MG JEL. VEYA MUADİLİ) 400 28 DICLOFENAC SODIUM 75mg AMP. DIKLORON I.M. 4 AMP VEYA MUADİLİ) 1000 29 DICLOFENAC SODIUM 50mg SUPP. DIKLORON 50MGX10 SUPP. VEYA MUADİLİ) 200 30 VITAMIN B 12 1.000 mcg AMP. DODEX 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 250 31 INDOMETHACIN 25 mg CAP. ENDOL 25 CAPS. VEYA MUADİLİ) 300 32 INDOMETHACIN 100 mg SUPP. ENDOL 10 SUPP. VEYA MUADİLİ) 500 33 VIT B12 2.5 mg + FOLIC ASID 0.70 mg + VIT PP 12 mg + VIT C 150 mg EPARGRISEOVIT 12 AMP. VEYA MUADİLİ) 120 34 FUROSEMIDE 40 mg TB. FUROMID 40 MG 50 TAB VEYA MUADİLİ) 600 35 FUROSEMIDE 20 mg AMP. FUROMID 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 600 36 GENTAMYCIN SULFATE %0.3 GETAMISIN DAM. VEYA MUADİLİ) 600 37 GENTAMYCIN SULFATE 40 mg AMP. GETAMISIN 40 MG AMP. VEYA MUADİLİ) 500 38 GENTAMYCIN SULFATE 80 mg AMP. GETAMISIN 80 MG AMP. VEYA MUADİLİ) 1000 39 CETIRIZINE 10 mg TB. HITRIZIN 10 MG 10 TB VEYA MUADİLİ) 500 40 CETIRIZINE 5mg/5ml SRP. HITRIZIN SRP VEYA MUADİLİ) 100 41 CHLORAMPHENICOL 250 mg CAP. KEMICETINE 24 CAPS. VEYA MUADİLİ) 100 42 CHLORAMPHENICOL %1 OPH. POM. KEMICETINE OPH.POM VEYA MUADİLİ) 1000 43 CHLORAMPHENICOL 1 g FLK KEMICETINE FLK. VEYA MUADİLİ) 500 44 CHLORAMPHENICOL 250 mg OVUL KEMICETINE OVUL VEYA MUADİLİ) 250 45 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 mg AMP. KLINOKSIN AMP 600 MG VEYA MUADİLİ) 200 46 MULTIVITAMIN KOMBEVIT-C 30 DRJ. VEYA MUADİLİ) 1000 47 MAGNESIUM HYDOXIDE 100 g MAGNESIE CALCINEE VEYA MUADİLİ) 200 48 DOXYCYCLINE 100 mg MONODOX CAPS. VEYA MUADİLİ) 300 49 VIT B12 1 mg + VIT B1 100mg + VIT B6 100 mg +LIDOCAINE HCI 10 mg NEUROGRISEOVIT 10 AMP. VEYA MUADİLİ) 500 50 OXOLAMINE PHOSPHATE 50mg/5ml OKSABRON SRP. VEYA MUADİLİ) 500 51 RANITIDINE HCI 50mg AMP. RANITAB 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 300 52 RANITIDINE HCI 150mg TB. RANITAB 150X60 TB. VEYA MUADİLİ) 1000 53 ACETAMINOPHEN 500 mg+ CAFFEINE 65 mg TB. REMIDON TB. VEYA MUADİLİ) 3000 54 SILVER SULFADIAZINE %1 40g KREM SILVERDIN 40 GR KREM VEYA MUADİLİ) 150 55 PARACETAMOL 500 mg + HYOSCINE N BUTYL BR 10 mg TB. SPAZMOL PLUS 20 TB. VEYA MUADİLİ) 500 56 STREPOMYCIN SULFATE 1 gr STREP-DEVA 1 GR. VEYA MUADİLİ) 150 57 OXYTOCIN 5 IU AMP. SYNPITAN FORT 1ML 3 AMP VEYA MUADİLİ) 500 58 TRIAMTERENE 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg TRIAMTERIL CAP VEYA MUADİLİ) 50 59 VIT B1 250 mg+ VIT B6 250 mg + VIT B12 1 gr TB TRIBEKSOL 30 TB VEYA MUADİLİ) 300 60 FERRO FUMARATE 175 mg + VIT B12 0.03 mg + FOLIC ASID 20 mg + VIT C 75 mg+ THIAMINE MONONITRATE 3.5 mg+ RIBOFLAVIN 3.5 mg+ NICOTINAMIDE 15 mg + PYRIDOXINE HCI 2 mg + CA-PANTOTHENATE 5 mg VI-FER 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 300 61 IPRATROPIUM BR 20 mcg/Doz ATROVENT 20 MCG INH VEYA MUADİLİ) 150 62 IPRATROPIUM BR 250 mcg/2 ml ATROVENT 500 MCG 20 FLK VEYA MUADİLİ) 25 63 İPRATROPİUM BR 20 mcg + SALBUTAMOL 100 mcg / DOZ COMBIVENT 10 ML INH VEYA MUADİLİ) 900 64 İPRATROPİUM BR 0.50 mg+SALBUTAMOL 2.5 mg / DOZ COMBIVENT 20 FLK VEYA MUADİLİ) 100 65 TAMSULOSİN HCI 0.4mg CAP. FLOMAX MR 0, 4 MG 30 CAP VEYA MUADİLİ) 200 66 ENALAPRIL MALEATE 10 mg TB ENALAP 10 MG 20 TB VEYA MUADİLİ) 200 67 CHLORDIAZEPOXIDE 5 mg +PIPENZOLATE BROMIDE 2.5 mg LIBKOL TB.* VEYA MUADİLİ) 75 68 LOPERMIDE HCI 2 mg LOPERMID 2 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 100 69 DIAZEPAM 5 mg TB. NERVIUM 5 MG 50 TB. ** VEYA MUADİLİ) 100 70 DEXPANTHENOL % 5 POM PANTENOL POM. VEYA MUADİLİ) 400 71 PYRANTEL PAMOATE 250 mg TB. PIRANTEL TB. VEYA MUADİLİ) 50 72 PYRANTEL PAMOATE 250 mg/5ml SIR PIRANTEL SIR. VEYA MUADİLİ) 50 73 SORBITOL 4.8 g + GLYCERINE 3.5 g + TRISODIUM CITRAT DIHYDRATE 0.9 g SABALAKS LAVMAN VEYA MUADİLİ) 1000 74 ETOLAC 200 mg TB TADOLAK 200 MG 20 FILM TAB. VEYA MUADİLİ) 200 75 BACAMPICILLIN 800 mg TB. BAKAMSILIN 800 MG TB. VEYA MUADİLİ) 500 76 VIT B1 250 mg+ VIT B6 250 mg TB. BEVITAB 30 TB. VEYA MUADİLİ) 500 77 PANCREATIN 59.4 mg + SAFRA 21.3 mg + CARBON LIGNI 71.1 mg DRJ INTESTINOL DRJ VEYA MUADİLİ) 75 78 LITHIUM CARBONATE 300 mg CAP. LITHURIL CAPS. VEYA MUADİLİ) 100 79 OMEGA-3 500 mg MARINCAP 500 MG. 60 Y.KAPSUL VEYA MUADİLİ) 50 80 SELEGILINE HCI 5 mg TB MOVERDIN 30 TB. VEYA MUADİLİ) 20 81 CARBOCYSTEINE 250 mg TB. MUKOTIK 30 TB. VEYA MUADİLİ) 50 82 PROGESTERONE 100 mg CAP. PROGESTAN 100 MG 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 200 83 RIFAMYCIN SV 250 mg AMP. RIF 250 MG AMP. VEYA MUADİLİ) 100 84 FUCIATE SODIUM %2 POM STAFINE POM VEYA MUADİLİ) 50 85 TICLOPIDINE HCI 250 mg TB. TICLOCARD TB. VEYA MUADİLİ) 50 86 DIPRIDAMOLE 75 mg DRJ TROMBOLIZ DRJ. VEYA MUADİLİ) 200 87 OXYBUTININ HCI 5 mg TB UROPAN TB. VEYA MUADİLİ) 100 88 OXYBUTININ HCI 5 mg/5 ml SRP UROPAN SRP VEYA MUADİLİ) 10 89 FERROUS SULFATE 80 mg+ MUCOPROTEASE 80 mg + FOLIC ASID 0.35 mg DEPO DRJ GYNOFERON 30 DEPO DRJ. VEYA MUADİLİ) 100 90 SULFISOXAZOLE 500 mg + PHENAZOPYRIDINE HCI 50 mg TB AZO GANTRISIN 30 TB VEYA MUADİLİ) 200 91 DEXTROMETHORPHAN HBR 10 mg + PSEUDOEPHEDRINE HCI 20 mg + CHLORHENIRAMINE MALEATE 2mg/5ml SRP BENICAL 100 ML SRP.* VEYA MUADİLİ) 200 92 DEXPANTHENOL 500 mg AMP. BEPANTHENE 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 100 93 CALCIUM 600 mg + VIT D3 400 IU TB CAL-D VITA 10 EFF. TB. VEYA MUADİLİ) 500 94 CILAZAPRIL 2.5 mg TB INHIBACE 2, 5 MG 28 TB. VEYA MUADİLİ) 200 95 CILAZAPRIL 5mg + HYDROCHLOROHIAZID 12.5mg TB INHIBACE PLUS 28 TB. VEYA MUADİLİ) 600 96 GRANISETRON HCI 1 mg TB KYTRIL 1 MG 10 TB VEYA MUADİLİ) 5 97 AMITRIPTYLINE HCI 25 mg DRJ LAROXYL 25 MG 40 DRJ. VEYA MUADİLİ) 100 98 ASIATICOSIDE 40mg/g MERHEM MADECASSOL MERHEM VEYA MUADİLİ) 400 99 LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDE 50 mg CAP. MADOPAR 250 MG 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 400 100 LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE 25 mg CAP. MADOPAR 125 MG 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 300 101 ERYHROPOIETIN 5000 IU NEORECORMON 5000 IU 6 SIRINGA VEYA MUADİLİ) 30 102 FILGRASTIM 30 MU FLK NEUPOGEN 30 MU 5 FLK VEYA MUADİLİ) 3 103 OXICONAZOLE %1 KREM OCERAL KREM VEYA MUADİLİ) 50 104 OXICONAZOLE %1 SOL OCERAL SOL. VEYA MUADİLİ) 50 105 VIT C 500 mg AMP. REDOXON 5 ML 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 100 106 CALCIUM CARBONATE 680 mg + MAGNESIUM CARBONATE 80 mg CIG.TB. RENNIE 48 CIG. TB. VEYA MUADİLİ) 550 107 CALCIUM CARBONATE 600 mg + MAGNESIUM CARBONATE 70mg + SODIUM ALGINATE 150mg/5ml RENNIE DUO 100 ML SUSP. VEYA MUADİLİ) 100 108 CALCITRIOL 0.5 mcg CAP ROCALTROL 0.5 MCG 100 CAP VEYA MUADİLİ) 50 109 INTERFERON ALFA -2A 4.5 M.I.U. FLK ROFERON-A 4, 5 MIO 1 FLK VEYA MUADİLİ) 70 110 ORLISTAT 120 mg CAP XENICAL 120 MG 84 CAP VEYA MUADİLİ) 15 111 LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE 25 mg CAP. HBS CAP. MADOPAR HBS 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 100 112 PROPARACAINE HCI %0.5 GTT ALCAINE GTT VEYA MUADİLİ) 30 113 LODOXAMIDE TROMETHAMIN 1.1780 mg GTT ALOMIDE GTT VEYA MUADİLİ) 300 114 BETAXOLOL HCI 2.8mg/ml GTT BETOPTIC-S GTT VEYA MUADİLİ) 300 115 APRACLONIDIN HCI %0.5 GTT IOPIDINE 0, 5 GTT VEYA MUADİLİ) 20 116 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE %2.5 GTT MYDFRIN % 2, 5 5 ML GTT VEYA MUADİLİ) 20 117 TROPICAMIDE %1 GTT TROPICAMIDE GTT VEYA MUADİLİ) 20 118 RIMEXOLONE %1 GTT VEXOL 5 ML VEYA MUADİLİ) 50 119 MEPHENOXALONE 200 mg + PARACETAMOL 450 mg TB. DORSILON 20 TB. VEYA MUADİLİ) 500 120 ERDOSTEINE 300 mg CAP ERDOSTIN 300 MG 20 CAP VEYA MUADİLİ) 40 121 ERDOSTEINE 175mg/5ml SUSP. ERDOSTIN SUSP VEYA MUADİLİ) 120 122 OXOLAMINE CITRATE 63.28mg/5ml SRP KALAMIN SRP. VEYA MUADİLİ) 500 123 LORATADINE 10 mg TB. LORITINE 10 MG 10 TB VEYA MUADİLİ) 100 124 LORATADINE 5mg/5ml SUSP LORITINE SUSP VEYA MUADİLİ) 50 125 ACETAMINOPHEN 120 mg + PHENOBARBITAL 5 mg SUSP PEDIMAT 10 SUPP.* VEYA MUADİLİ) 200 126 SALBUTOMOL SULFATE 100 mcg/DOZ 200 DOZ INH. SALBUTOL INH VEYA MUADİLİ) 500 127 SALBUTOMOL SULFATE 2mg/5ml SIR SALBUTOL SIR. VEYA MUADİLİ) 50 128 PARACETAMOL 120mg/5ml SRP TAMOL SRP VEYA MUADİLİ) 500 129 PARACETAMOL 250 mg + DEXTROMETHORPHAN HBR 10 mg + CHLORPHENIRAMIDE MALEATE 2 mg + PHENYLEPHRINE HCI 5 mg DRJ WINTUS DRJ * VEYA MUADİLİ) 500 130 ANTI D WIN RHO SDF 300 mcg ANTI D WIN RHO SDF 300 MCG VEYA MUADİLİ) 20 131 BETAHISTINE 2 HCI 8 mg TB BETASERC 30 TAB. VEYA MUADİLİ) 1000 132 FLUVOXAMINE MALEATE 100 mg TB FAVERIN 100 MG 30 TB. VEYA MUADİLİ) 600 133 METHYLPREDNISOLONE ASEPONAT %0.1 KREM ADVANTAN 30 GR KREM VEYA MUADİLİ) 200 134 METHYLPREDNISOLONE ASEPONAT %0.1 YAĞLI POM. ADVANTAN YAGLI POM. VEYA MUADİLİ) 300 135 CYPROTERONE ACETATE 100 mg TB ANDROCUR 100 MG 30 TB VEYA MUADİLİ) 30 136 ESTRADIOL 3.9mg/12.5 cm_ CLIMARA 12.5X4 CM BANT VEYA MUADİLİ) 60 137 ESTRADIOL 17 VALERATE 2 mg + CYPROTERONE 1 mg CLIMEN 21 DRJ VEYA MUADİLİ) 75 138 ESTRADIOL VALERATE 2 mg + NORGESTREL 0.5 mg CYCLO-PROGYNOVA 21 DRJ. VEYA MUADİLİ) 200 139 CYPROTERONE ACETATE 2 mg + ETHINYLESTRADIOL 0.035 mg TB DIANE-35 DRJ. VEYA MUADİLİ) 150 140 LIRUSIDE HIDROGENE MALEATE 0.2 mg DOPERGIN 30 TB. VEYA MUADİLİ) 5 141 ISOCONAZOLE NITRATE 600 mg VAG.OVUL GYNO-TRAVOGEN 600*1 VAG. OVUL VEYA MUADİLİ) 300 142 CHLORQUINALDOL 1 g + DIFLUCORTOLONE VALERATE %0.1 g KREM NERISONA C KREM 15 GR. VEYA MUADİLİ) 200 143 METHENOLONE ENANTHATE 100 mg AMP. PRIMOBOLAN DEPO 100 MG 1 AMP. VEYA MUADİLİ) 50 144 NORETHISTERONE 5 mg TB PRIMOLUT N 30 TB. VEYA MUADİLİ) 200 145 HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500mg/2ml AMP PROLUTON DEPO 500 MG AMP VEYA MUADİLİ) 150 146 CALCIPOTRIOL 0.05mg/g POMAT PSORCUTAN POMAT VEYA MUADİLİ) 150 147 ISOCONAZOLE NITRATE %1 KREM TRAVOGEN 30 GR KREM VEYA MUADİLİ) 150 148 ISOCONAZOLE NITRATE 10mg + DIFLUCORTOLONE VALERATE 1mg/g KREM TRAVOCORT KR VEYA MUADİLİ) 750 149 FLUOCORTOLONE 5 mg TB ULTRALAN 5 MG TB VEYA MUADİLİ) 50 150 FLUOCORTOLONE 20 mg TB ULTRALAN 20 MG TB VEYA MUADİLİ) 50 151 FLUOCORTOLONE 0.92 mg + FLUOCORTOLONE CAPRONATE 0.95mg + CLEMIZOL UNDESILAT 10mg + CINCHOCAINE HCI 5mg/g POM. ULTRAPROCT POM.[+] VEYA MUADİLİ) 200 152 FLUOCORTOLONE 0.612 mg + FLUOCORTOLONE CAPRONATE 0.630mg + CLEMIZOL UNDESILAT 5mg + CINCHOCAINE HCI 1mg SUPP. ULTRAPROCT SUPP. [+] VEYA MUADİLİ) 200 153 HYDROXYUREA 500 mg CAP HYDREA 500 MG 100 CAP VEYA MUADİLİ) 10 154 TRIAMCINOLONE ACETONIDE %1 ORABASE KENACORT-A ORABASE VEYA MUADİLİ) 100 155 MEGESTROL ACETATE 160 mg MEGACE 160 MG 30 TB VEYA MUADİLİ) 10 156 FOSINOPRIL SODIUM 10 mg TB. MONOPRIL 10 MG 28 TB VEYA MUADİLİ) 300 157 FOSINOPRIL SODIUM 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZID 12.5 mg TB. MONOPRIL PLUS 10 MG 28 TB VEYA MUADİLİ) 700 158 PARAVASTATIN SODIUM 10 mg TB PRAVACHOL 10 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 500 159 PARAVASTATIN SODIUM 20 mg TB PRAVACHOL 20 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 200 160 FLUPHENAZINE DECANOATE 25 mg ENJ PROLIXIN DECA. ENJ. VEYA MUADİLİ) 20 161 CEFPROZIL 250mg/5ml SUSP. SEROZIL 250 ML SUSP. VEYA MUADİLİ) 100 162 CEFPROZIL 500mg TB SEROZIL 500 MG 10 TB. VEYA MUADİLİ) 750 163 SULBITIAMINE 200 mg DRJ ARCALION 30 DRJ. VEYA MUADİLİ) 100 164 PERIDOPRIL TERTBUTHYLAMINE 4mg TB COVERSYL 4 MG 30 TB. VEYA MUADİLİ) 700 165 PERIDOPRIL TERTBUTHYLAMINE 4mg + INDAPAMIDE 1.25 mg TB COVERSYL PLUS 30 TB VEYA MUADİLİ) 100 166 DIOSMIN 450 mg + HESPERIDIN 50 mg TB DAFLON 30 TB VEYA MUADİLİ) 500 167 INDAPAMIDE 1.5 mg TB FLUDEX SR 1, 5 MG 30 TB VEYA MUADİLİ) 750 168 RILMENIDINE DIHYDROGEN PHOSPHATE 1 mg TB HYPERIUM 30 TB VEYA MUADİLİ) 200 169 FUSAFUNGINE %1 SOL LOCABIOTAL 1% 5 ML VEYA MUADİLİ) 240 170 PERINDOPRIL 2 mg + INDAPAMIDE 0.625 mg TB PRETERAX 30 TB VEYA MUADİLİ) 300 171 TIANEPTINE SODIUM 1.25 mg TB STABLON 12, 5 MG 60 TB. VEYA MUADİLİ) 150 172 PIRIBEDIL 50 mg DRJ TRIVASTAL RET DRJ VEYA MUADİLİ) 200 173 TRIMETAZIDINE HCI 20 mg TB VASTAREL 60 TB. VEYA MUADİLİ) 1000 174 THEOPHYLLINE ETHYLENEDIAMINE 100 mg TB. AMINOCARDOL 20 TB. VEYA MUADİLİ) 100 175 CLOMIPRAMINE HCI 75 mg TB ANAFRANIL SR 75 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 150 176 CLOMIPRAMINE HCI 25 mg TB ANAFRANIL 25 MG 30 TB. VEYA MUADİLİ) 100 177 BELLADON ALKALOIDLERI 0.1 mg + ERGOTAMINE TARTARATE 0.3 mg + PHENOBARBITAL 20 mg DRJ BELLERGAL DRJ. VEYA MUADİLİ) 200 178 ERGOTAMINE TARTARATE 1 mg + CAFFEINE 100 mg TB CAFERGOT 20 TB. VEYA MUADİLİ) 50 179 BENAZEPRIL HCI 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg TB CIBADREX 10+12.5 MG DIVITB VEYA MUADİLİ) 400 180 VALSARTAN 80mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg TB CO-DIOVAN 80/12.5MG 28 FILTAB VEYA MUADİLİ) 400 181 ENTACAPONE 200 mg TB COMTAN 200 MG 100 TB VEYA MUADİLİ) 100 182 DEFEROXAMINE 500 mg FLK DESFERAL 500 MG 10 AMP VEYA MUADİLİ) 75 183 DIGOXINE 0.25 mg TB DIGOXIN 50 TB. VEYA MUADİLİ) 750 184 DIGOXINE 0.50mg/ml DAMLA DIGOXIN DAM. VEYA MUADİLİ) 5 185 DIGOXINE 0.50mg/2ml AMP. DIGOXIN 5 AMP. VEYA MUADİLİ) 50 186 ISRADIPINE 5 mg CAP. DYNACIRC SRO 5 MG CAP. VEYA MUADİLİ) 20 187 FLUOROMETHOLONE 1mg + TETRIZOLIN HCI 0.25mg/ml GTT EFEMOLINE GTT VEYA MUADİLİ) 300 188 ESTRADIOL 0.05mg / ESTRADIOL 0.05mg + NORETHISTERON ACETATE 0.25 mg ESTRACOMBI TTS (4X4)SIST VEYA MUADİLİ) 5 189 RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 1.5 mg CAP EXELON 1.5 MG 28 CAP VEYA MUADİLİ) 50 190 RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 3 mg CAP EXELON 3 MG 28 CAP VEYA MUADİLİ) 50 191 RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 4.5 mg CAP EXELON 4.5 MG 28 CAP VEYA MUADİLİ) 150 192 LETROZOLE 2.5 mg TB FEMARA 2.5 MG 30 TB VEYA MUADİLİ) 8 193 DIMETHINDENE MALEATE 1 mg/g JEL FENISTIL JEL VEYA MUADİLİ) 100 194 FORMOTEROL FUMARAT 12 mcg CAP FORADIL DRY POWDER 60 MG CAP VEYA MUADİLİ) 100 195 LACTITOL MONOHYDRATE 66.67g/100ml ORAL SOL IMPORTAL ORAL SOLS VEYA MUADİLİ) 150 196 TERBINAFINE HCI %1 SPREY LAMISIL SPREY VEYA MUADİLİ) 50 197 CLOZAPINE 100 mg TB LEPONEX 100 MG 50 TB VEYA MUADİLİ) 75 198 BACLOFEN 10 mg TB LIORESAL 50 TB. VEYA MUADİLİ) 100 199 FLUMETHASONE PIVALATE %0.02 + CLIOQUINOL %3 KREM LOCA-VIOFORME KREM VEYA MUADİLİ) 25 200 THIORIDAZINE HCI 10 mg DRJ MELLERETTES 10 MG DRJ. VEYA MUADİLİ) 25 201 SODIUM PLAGLUMAT + ISOSPAGLUMAT GÖZ DAMLASI NAAXIA EYE DROPS VEYA MUADİLİ) 200 202 IMPACT ORAL POW TROPIC IMPACT ORAL POW TROPIC VEYA MUADİLİ) 24 203 TRIBENOCIDE %5 + LIDOCAIN %2 KREM PROCTO-GLYVENOL KR. VEYA MUADİLİ) 100 204 TRIBENOCIDE 400mg + LIDOCAIN 40mg SUPP PROCTO-GLYVENOL SUPP. VEYA MUADİLİ) 100 205 CYCLOSPORINE 25 mg CAP SANDIMMUM 25 MG 50 CAPS. VEYA MUADİLİ) 50 206 CYCLOSPORINE 100 mg CAP SANDIMMUM 100 MG 50 CAPS. VEYA MUADİLİ) 30 207 PIZOTIPHEN HYDROGEN MALEAT 0.5mg DRJ SANDOMIGRAN DRJ. VEYA MUADİLİ) 10 208 HALOMETHASONE MONOHYDRATE %0.05 KREM SICORTEN KREM VEYA MUADİLİ) 50 209 BUTAMYRATE CITRATE 50 mg TB SINECOD DEPO 10 TB. VEYA MUADİLİ) 100 210 BUTAMYRATE CITRATE 7.5mg/5ml SRP SINECOD 100 ML SRP. VEYA MUADİLİ) 500 211 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE %1 GTT SPERSADEX GOZ GTT VEYA MUADİLİ) 100 212 TETRACOSACTIDE 1 mg AMP. SYNACTHEN DEP.1 MG AMP. VEYA MUADİLİ) 100 213 THEOPHYLLINE 200 mg CAP. TALOTREN 200 MG 30 CAPS. VEYA MUADİLİ) 300 214 CARBAMAZEPINE 400 mg DIVITAB TEGRETOL CR 400 MG 20 TB. VEYA MUADİLİ) 500 215 IMIPRAMINE HCI 10 mg DRJ TOFRANIL 10 MG TB. VEYA MUADİLİ) 50 216 BUDESONIDE 200mcg INH.CAP. MIFLONIDE 200 MCG 60 INH CAP VEYA MUADİLİ) 50 217 OXERUTIN 300 mg CAP. VENORUTON KAP. VEYA MUADİLİ) 200 50351/1-1
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.