Arama

MUHTELİF İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   AYDIN
   18 Aralık, 2003
   20 Ocak, 2004
   4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 15 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 13 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 14 ncü maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Bu şartnamede belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

m) Bu şartnamede belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), ve (l) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1

Bu tür belge istenmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2

4.3.1 - İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların herhangi birisi VEYA Sağlık Bakanlığı imal ruhsatı veya ithal ruhsatı dosyada bulundurulacaktır.

4.3.2 - Tekliflerde Sağlık bakanlığı nın verdiği ilaç ismi ile üretici firma adı mutlaka yazılacak yazılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Hastane, eczane, ecza deposu ilaç satışları

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – "İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır." Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Nazilli Hastanesi Baştabipliği
Denizli Devlet yolu üzeri
Nazilli
Aydın
Türkiye
   90 256-313 55 59
   90 256-313 96 76
   tıklayınız...
   http://www.nazillissk.gov.tr

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

İlaç, eczacılık ürünleri   Tıbbi cihaz, ilaç ve kişisel bakım ürünleri  

Orjinal Metni

      
MUHTELİF İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Nazilli Hastanesi Baştabipliğinden :

Hastanemiz 217 Kalem ilaç alımı işi 4734 sayılı KİK un 19. Maddesi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası* : 2003 / 113355

1 – İdarenin

a) Adresi : Denizli Devlet yolu üzeri Nazilli-Aydın

b) Telefon ve faks numarası : 0256-313 55 59 - 0256-313 96 76

c) Elektronik posta adresi (varsa) : hastane@nazillissk.gov.tr / www.nazillissk.gov.tr

2 – İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 217 Kalem İlaç Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri] : SSK Nazilli Hastanesi depoları

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmeden itibaren 10 gün içinde tek partide

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hastanemiz personel yemekhanesi

b) Tarihi ve saati : 20/1/2004 saat 10.00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 15 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 13 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 14 ncü maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Bu şartnamede belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

m) Bu şartnamede belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), ve (l) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 8 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1

Bu tür belge istenmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2

4.3.1 - İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların herhangi birisi VEYA Sağlık Bakanlığı imal ruhsatı veya ithal ruhsatı dosyada bulundurulacaktır.

4.3.2 - Tekliflerde Sağlık bakanlığı nın verdiği ilaç ismi ile üretici firma adı mutlaka yazılacak yazılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Hastane, eczane, ecza deposu ilaç satışları

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – "İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır." Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 – İhale dokümanı ssk nazilli hastanesinde adresinde görülebilir ve 50.000.000.–TL karşılığı hastanemizden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler 20/1/2004 saat 10.00 kadar hastanemiz evrak kayıt servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra idaremize ulaşan zarflar değerlendirmeye alınmaz.

9 – İstekliler tekliflerini, "İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir."

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.



* Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.

1 ve 2 İdareler; ihalenin niteliğine göre hazırlayacakları idari şartnamede, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek, 4.2 ve 4.3 üncü maddelere yazacaklardır.

3 İdari şartnamedeki benzer iş tanımları aynen yazılacaktır.

SIRA

NO
ETKEN MADDE
İLAÇ ADI
MİKTARI


1
AMOXICILIN TRIDRATE 875 mg + POTASSIUM CLAVULANATE 125 mg
AMOKLAVIN-BID 1000 MG 10 TB
VEYA MUADİLİ)
1000

2
TRIMETHOBENZAMIDA 200 mg
ANTI-VOMIT DRJ
VEYA MUADİLİ)
350

3
TRIMETHOBENZAMIDA 100mg/ml
ANTI-VOMIT AMP.
VEYA MUADİLİ)
300

4
AZITHROMYCIN 500 mg TB
AZITRO 500 MG 3 TB.
VEYA MUADİLİ)
50

5
CEFUROXIME AXETYL 250 mg
CEFAKS 250 MG 10 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

6
CEFUROXIME AXETYL 500 mg
CEFAKS 500 MG 10 TB.
VEYA MUADİLİ)
200

7
CEFAZOLIN SODIUM 500 mg
CEZOL 500 MG FLK.
VEYA MUADİLİ)
1000

8
CEFAZOLIN SODIUM 1000 mg
CEZOL 1 GR FLK.
VEYA MUADİLİ)
2000

9
CIPROFLOXACIN 500 mg TB
CIFLOSIN 500 MG 14 TB.
VEYA MUADİLİ)
1000

10
CIPROFLOXACIN 200mg/100 ml FLK
CIFLOSIN 200/100 ML FLK
VEYA MUADİLİ)
80

11
ACETAMINOPHEN 325 mg+ PHENYLEPHRINE HCI 5 mg + CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 mg +NOSCAPINE 10 mg
COLDEKS 20 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
1000

12
PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE 20 mg + MEPROBAMATE 200 mg
DANITRIN FORT TB.
VEYA MUADİLİ)
750

13
LANSOPRAZOL 30 mg
DEGASTROL 30 MG 14 KAPS
VEYA MUADİLİ)
1000

14
CLARITHROMYCIN 250mg/5ml
DEKLARIT 250 MG 100 ML SUSP.
VEYA MUADİLİ)
200

15
DEXAMETHASONE 0.5 mg
DEKORT 0.50 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
40

16
DEXAMETHASONE 4mg/ml
DEKORT 4MG/ML 1X2ML ENJ.
VEYA MUADİLİ)
2500

17
OMEPRAZOL 20 mg
DEMEPRAZOL 14 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
1000


18
CEFTRIAXONE 1gr + LIDOCAINE %1
DESEFIN 1 GR IM FLK.
VEYA MUADİLİ)
300

19
CEFTRIAXONE 0.5gr + LIDOCAINE %1
DESEFIN 500 MG IM FLK.
VEYA MUADİLİ)
100

20
PENICILLIN 5 PROCAINE 600 IU + PENICILLIN G POTASSIUM 200 IU
DEVAPEN - 800
VEYA MUADİLİ)
100

21
VITAMIN D3 300.000 IU
DEVIT-3 ENJ.
VEYA MUADİLİ)
200

22
DIAZEPAM 5 mg CAP
DIAZEM 5 MG 25 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
100

23
DIAZEPAM 2 mg CAP
DIAZEM 2 MG 25 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
50

24
DIAZEPAM 10 mg CAP
DIAZEM 10 MG 25 CAP.
VEYA MUADİLİ)
100

25
DIAZEPAM 10 mg AMP.
DIAZEM 10 MG 10 AMP.
VEYA MUADİLİ)
200

26
DIHYDROXYPROPHYLTHEOPHYLINE 400 mg TB.
DIFILIN SIMP TB.
VEYA MUADİLİ)
200

27
DICLOFENAC SODIUM 11.6 mg/g
DIKLORON 11, 6MG 50MG JEL.
VEYA MUADİLİ)
400

28
DICLOFENAC SODIUM 75mg AMP.
DIKLORON I.M. 4 AMP
VEYA MUADİLİ)
1000

29
DICLOFENAC SODIUM 50mg SUPP.
DIKLORON 50MGX10 SUPP.
VEYA MUADİLİ)
200

30
VITAMIN B 12 1.000 mcg AMP.
DODEX 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
250

31
INDOMETHACIN 25 mg CAP.
ENDOL 25 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
300

32
INDOMETHACIN 100 mg SUPP.
ENDOL 10 SUPP.
VEYA MUADİLİ)
500

33
VIT B12 2.5 mg + FOLIC ASID 0.70 mg + VIT PP 12 mg + VIT C 150 mg
EPARGRISEOVIT 12 AMP.
VEYA MUADİLİ)
120

34
FUROSEMIDE 40 mg TB.
FUROMID 40 MG 50 TAB
VEYA MUADİLİ)
600

35
FUROSEMIDE 20 mg AMP.
FUROMID 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
600

36
GENTAMYCIN SULFATE %0.3
GETAMISIN DAM.
VEYA MUADİLİ)
600

37
GENTAMYCIN SULFATE 40 mg AMP.
GETAMISIN 40 MG AMP.
VEYA MUADİLİ)
500

38
GENTAMYCIN SULFATE 80 mg AMP.
GETAMISIN 80 MG AMP.
VEYA MUADİLİ)
1000

39
CETIRIZINE 10 mg TB.
HITRIZIN 10 MG 10 TB
VEYA MUADİLİ)
500

40
CETIRIZINE 5mg/5ml SRP.
HITRIZIN SRP
VEYA MUADİLİ)
100

41
CHLORAMPHENICOL 250 mg CAP.
KEMICETINE 24 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
100

42
CHLORAMPHENICOL %1 OPH. POM.
KEMICETINE OPH.POM
VEYA MUADİLİ)
1000

43
CHLORAMPHENICOL 1 g FLK
KEMICETINE FLK.
VEYA MUADİLİ)
500

44
CHLORAMPHENICOL 250 mg OVUL
KEMICETINE OVUL
VEYA MUADİLİ)
250

45
CLINDAMYCIN PHOSPHATE 600 mg AMP.
KLINOKSIN AMP 600 MG
VEYA MUADİLİ)
200

46
MULTIVITAMIN
KOMBEVIT-C 30 DRJ.
VEYA MUADİLİ)
1000

47
MAGNESIUM HYDOXIDE 100 g
MAGNESIE CALCINEE
VEYA MUADİLİ)
200

48
DOXYCYCLINE 100 mg
MONODOX CAPS.
VEYA MUADİLİ)
300

49
VIT B12 1 mg + VIT B1 100mg + VIT B6 100 mg +LIDOCAINE HCI 10 mg
NEUROGRISEOVIT 10 AMP.
VEYA MUADİLİ)
500

50
OXOLAMINE PHOSPHATE 50mg/5ml
OKSABRON SRP.
VEYA MUADİLİ)
500

51
RANITIDINE HCI 50mg AMP.
RANITAB 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
300

52
RANITIDINE HCI 150mg TB.
RANITAB 150X60 TB.
VEYA MUADİLİ)
1000

53
ACETAMINOPHEN 500 mg+ CAFFEINE 65 mg TB.
REMIDON TB.
VEYA MUADİLİ)
3000

54
SILVER SULFADIAZINE %1 40g KREM
SILVERDIN 40 GR KREM
VEYA MUADİLİ)
150

55
PARACETAMOL 500 mg + HYOSCINE N BUTYL BR 10 mg TB.
SPAZMOL PLUS 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
500

56
STREPOMYCIN SULFATE 1 gr
STREP-DEVA 1 GR.
VEYA MUADİLİ)
150

57
OXYTOCIN 5 IU AMP.
SYNPITAN FORT 1ML 3 AMP
VEYA MUADİLİ)
500

58
TRIAMTERENE 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg
TRIAMTERIL CAP
VEYA MUADİLİ)
50

59
VIT B1 250 mg+ VIT B6 250 mg + VIT B12 1 gr TB
TRIBEKSOL 30 TB
VEYA MUADİLİ)
300

60
FERRO FUMARATE 175 mg + VIT B12 0.03 mg + FOLIC ASID 20 mg + VIT C 75 mg+ THIAMINE MONONITRATE 3.5 mg+ RIBOFLAVIN 3.5 mg+ NICOTINAMIDE 15 mg + PYRIDOXINE HCI 2 mg + CA-PANTOTHENATE 5 mg
VI-FER 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
300

61
IPRATROPIUM BR 20 mcg/Doz
ATROVENT 20 MCG INH
VEYA MUADİLİ)
150

62
IPRATROPIUM BR 250 mcg/2 ml
ATROVENT 500 MCG 20 FLK
VEYA MUADİLİ)
25

63
İPRATROPİUM BR 20 mcg + SALBUTAMOL 100 mcg / DOZ
COMBIVENT 10 ML INH
VEYA MUADİLİ)
900

64
İPRATROPİUM BR 0.50 mg+SALBUTAMOL 2.5 mg / DOZ
COMBIVENT 20 FLK
VEYA MUADİLİ)
100

65
TAMSULOSİN HCI 0.4mg CAP.
FLOMAX MR 0, 4 MG 30 CAP
VEYA MUADİLİ)
200

66
ENALAPRIL MALEATE 10 mg TB
ENALAP 10 MG 20 TB
VEYA MUADİLİ)
200

67
CHLORDIAZEPOXIDE 5 mg +PIPENZOLATE BROMIDE 2.5 mg
LIBKOL TB.*
VEYA MUADİLİ)
75

68
LOPERMIDE HCI 2 mg
LOPERMID 2 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

69
DIAZEPAM 5 mg TB.
NERVIUM 5 MG 50 TB. **
VEYA MUADİLİ)
100

70
DEXPANTHENOL % 5 POM
PANTENOL POM.
VEYA MUADİLİ)
400

71
PYRANTEL PAMOATE 250 mg TB.
PIRANTEL TB.
VEYA MUADİLİ)
50

72
PYRANTEL PAMOATE 250 mg/5ml SIR
PIRANTEL SIR.
VEYA MUADİLİ)
50

73
SORBITOL 4.8 g + GLYCERINE 3.5 g + TRISODIUM CITRAT DIHYDRATE 0.9 g
SABALAKS LAVMAN
VEYA MUADİLİ)
1000

74
ETOLAC 200 mg TB
TADOLAK 200 MG 20 FILM TAB.
VEYA MUADİLİ)
200

75
BACAMPICILLIN 800 mg TB.
BAKAMSILIN 800 MG TB.
VEYA MUADİLİ)
500

76
VIT B1 250 mg+ VIT B6 250 mg TB.
BEVITAB 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
500

77
PANCREATIN 59.4 mg + SAFRA 21.3 mg + CARBON LIGNI 71.1 mg DRJ
INTESTINOL DRJ
VEYA MUADİLİ)
75

78
LITHIUM CARBONATE 300 mg CAP.
LITHURIL CAPS.
VEYA MUADİLİ)
100

79
OMEGA-3 500 mg
MARINCAP 500 MG. 60 Y.KAPSUL
VEYA MUADİLİ)
50

80
SELEGILINE HCI 5 mg TB
MOVERDIN 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
20

81
CARBOCYSTEINE 250 mg TB.
MUKOTIK 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
50

82
PROGESTERONE 100 mg CAP.
PROGESTAN 100 MG 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
200

83
RIFAMYCIN SV 250 mg AMP.
RIF 250 MG AMP.
VEYA MUADİLİ)
100

84
FUCIATE SODIUM %2 POM
STAFINE POM
VEYA MUADİLİ)
50

85
TICLOPIDINE HCI 250 mg TB.
TICLOCARD TB.
VEYA MUADİLİ)
50

86
DIPRIDAMOLE 75 mg DRJ
TROMBOLIZ DRJ.
VEYA MUADİLİ)
200

87
OXYBUTININ HCI 5 mg TB
UROPAN TB.
VEYA MUADİLİ)
100

88
OXYBUTININ HCI 5 mg/5 ml SRP
UROPAN SRP
VEYA MUADİLİ)
10

89
FERROUS SULFATE 80 mg+ MUCOPROTEASE 80 mg + FOLIC ASID 0.35 mg DEPO DRJ
GYNOFERON 30 DEPO DRJ.
VEYA MUADİLİ)
100

90
SULFISOXAZOLE 500 mg + PHENAZOPYRIDINE HCI 50 mg TB
AZO GANTRISIN 30 TB
VEYA MUADİLİ)
200

91
DEXTROMETHORPHAN HBR 10 mg + PSEUDOEPHEDRINE HCI 20 mg + CHLORHENIRAMINE MALEATE 2mg/5ml SRP
BENICAL 100 ML SRP.*
VEYA MUADİLİ)
200

92
DEXPANTHENOL 500 mg AMP.
BEPANTHENE 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
100

93
CALCIUM 600 mg + VIT D3 400 IU TB
CAL-D VITA 10 EFF. TB.
VEYA MUADİLİ)
500

94
CILAZAPRIL 2.5 mg TB
INHIBACE 2, 5 MG 28 TB.
VEYA MUADİLİ)
200

95
CILAZAPRIL 5mg + HYDROCHLOROHIAZID 12.5mg TB
INHIBACE PLUS 28 TB.
VEYA MUADİLİ)
600

96
GRANISETRON HCI 1 mg TB
KYTRIL 1 MG 10 TB
VEYA MUADİLİ)
5

97
AMITRIPTYLINE HCI 25 mg DRJ
LAROXYL 25 MG 40 DRJ.
VEYA MUADİLİ)
100

98
ASIATICOSIDE 40mg/g MERHEM
MADECASSOL MERHEM
VEYA MUADİLİ)
400

99
LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDE 50 mg CAP.
MADOPAR 250 MG 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
400

100
LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE 25 mg CAP.
MADOPAR 125 MG 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
300

101
ERYHROPOIETIN 5000 IU
NEORECORMON 5000 IU 6 SIRINGA
VEYA MUADİLİ)
30

102
FILGRASTIM 30 MU FLK
NEUPOGEN 30 MU 5 FLK
VEYA MUADİLİ)
3

103
OXICONAZOLE %1 KREM
OCERAL KREM
VEYA MUADİLİ)
50

104
OXICONAZOLE %1 SOL
OCERAL SOL.
VEYA MUADİLİ)
50

105
VIT C 500 mg AMP.
REDOXON 5 ML 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
100

106
CALCIUM CARBONATE 680 mg + MAGNESIUM CARBONATE 80 mg CIG.TB.
RENNIE 48 CIG. TB.
VEYA MUADİLİ)
550

107
CALCIUM CARBONATE 600 mg + MAGNESIUM CARBONATE 70mg +

SODIUM ALGINATE 150mg/5ml
RENNIE DUO 100 ML SUSP.
VEYA MUADİLİ)
100

108
CALCITRIOL 0.5 mcg CAP
ROCALTROL 0.5 MCG 100 CAP
VEYA MUADİLİ)
50

109
INTERFERON ALFA -2A 4.5 M.I.U. FLK
ROFERON-A 4, 5 MIO 1 FLK
VEYA MUADİLİ)
70

110
ORLISTAT 120 mg CAP
XENICAL 120 MG 84 CAP
VEYA MUADİLİ)
15

111
LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDE 25 mg CAP. HBS CAP.
MADOPAR HBS 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
100

112
PROPARACAINE HCI %0.5 GTT
ALCAINE GTT
VEYA MUADİLİ)
30

113
LODOXAMIDE TROMETHAMIN 1.1780 mg GTT
ALOMIDE GTT
VEYA MUADİLİ)
300

114
BETAXOLOL HCI 2.8mg/ml GTT
BETOPTIC-S GTT
VEYA MUADİLİ)
300

115
APRACLONIDIN HCI %0.5 GTT
IOPIDINE 0, 5 GTT
VEYA MUADİLİ)
20

116
PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE %2.5 GTT
MYDFRIN % 2, 5 5 ML GTT
VEYA MUADİLİ)
20

117
TROPICAMIDE %1 GTT
TROPICAMIDE GTT
VEYA MUADİLİ)
20


118
RIMEXOLONE %1 GTT
VEXOL 5 ML
VEYA MUADİLİ)
50

119
MEPHENOXALONE 200 mg + PARACETAMOL 450 mg TB.
DORSILON 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
500

120
ERDOSTEINE 300 mg CAP
ERDOSTIN 300 MG 20 CAP
VEYA MUADİLİ)
40

121
ERDOSTEINE 175mg/5ml SUSP.
ERDOSTIN SUSP
VEYA MUADİLİ)
120

122
OXOLAMINE CITRATE 63.28mg/5ml SRP
KALAMIN SRP.
VEYA MUADİLİ)
500

123
LORATADINE 10 mg TB.
LORITINE 10 MG 10 TB
VEYA MUADİLİ)
100

124
LORATADINE 5mg/5ml SUSP
LORITINE SUSP
VEYA MUADİLİ)
50

125
ACETAMINOPHEN 120 mg + PHENOBARBITAL 5 mg SUSP
PEDIMAT 10 SUPP.*
VEYA MUADİLİ)
200

126
SALBUTOMOL SULFATE 100 mcg/DOZ 200 DOZ INH.
SALBUTOL INH
VEYA MUADİLİ)
500

127
SALBUTOMOL SULFATE 2mg/5ml SIR
SALBUTOL SIR.
VEYA MUADİLİ)
50

128
PARACETAMOL 120mg/5ml SRP
TAMOL SRP
VEYA MUADİLİ)
500

129
PARACETAMOL 250 mg + DEXTROMETHORPHAN HBR 10 mg + CHLORPHENIRAMIDE MALEATE 2 mg + PHENYLEPHRINE HCI 5 mg DRJ
WINTUS DRJ *
VEYA MUADİLİ)
500

130
ANTI D WIN RHO SDF 300 mcg
ANTI D WIN RHO SDF 300 MCG
VEYA MUADİLİ)
20

131
BETAHISTINE 2 HCI 8 mg TB
BETASERC 30 TAB.
VEYA MUADİLİ)
1000

132
FLUVOXAMINE MALEATE 100 mg TB
FAVERIN 100 MG 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
600

133
METHYLPREDNISOLONE ASEPONAT %0.1 KREM
ADVANTAN 30 GR KREM
VEYA MUADİLİ)
200

134
METHYLPREDNISOLONE ASEPONAT %0.1 YAĞLI POM.
ADVANTAN YAGLI POM.
VEYA MUADİLİ)
300

135
CYPROTERONE ACETATE 100 mg TB
ANDROCUR 100 MG 30 TB
VEYA MUADİLİ)
30

136
ESTRADIOL 3.9mg/12.5 cm_
CLIMARA 12.5X4 CM BANT
VEYA MUADİLİ)
60

137
ESTRADIOL 17 VALERATE 2 mg + CYPROTERONE 1 mg
CLIMEN 21 DRJ
VEYA MUADİLİ)
75

138
ESTRADIOL VALERATE 2 mg + NORGESTREL 0.5 mg
CYCLO-PROGYNOVA 21 DRJ.
VEYA MUADİLİ)
200

139
CYPROTERONE ACETATE 2 mg + ETHINYLESTRADIOL 0.035 mg TB
DIANE-35 DRJ.
VEYA MUADİLİ)
150

140
LIRUSIDE HIDROGENE MALEATE 0.2 mg
DOPERGIN 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
5

141
ISOCONAZOLE NITRATE 600 mg VAG.OVUL
GYNO-TRAVOGEN 600*1 VAG. OVUL
VEYA MUADİLİ)
300

142
CHLORQUINALDOL 1 g + DIFLUCORTOLONE VALERATE %0.1 g KREM
NERISONA C KREM 15 GR.
VEYA MUADİLİ)
200

143
METHENOLONE ENANTHATE 100 mg AMP.
PRIMOBOLAN DEPO 100 MG 1 AMP.
VEYA MUADİLİ)
50

144
NORETHISTERONE 5 mg TB
PRIMOLUT N 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
200

145
HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE 500mg/2ml AMP
PROLUTON DEPO 500 MG AMP
VEYA MUADİLİ)
150

146
CALCIPOTRIOL 0.05mg/g POMAT
PSORCUTAN POMAT
VEYA MUADİLİ)
150

147
ISOCONAZOLE NITRATE %1 KREM
TRAVOGEN 30 GR KREM
VEYA MUADİLİ)
150

148
ISOCONAZOLE NITRATE 10mg + DIFLUCORTOLONE VALERATE 1mg/g KREM
TRAVOCORT KR
VEYA MUADİLİ)
750

149
FLUOCORTOLONE 5 mg TB
ULTRALAN 5 MG TB
VEYA MUADİLİ)
50

150
FLUOCORTOLONE 20 mg TB
ULTRALAN 20 MG TB
VEYA MUADİLİ)
50

151
FLUOCORTOLONE 0.92 mg + FLUOCORTOLONE CAPRONATE 0.95mg

+ CLEMIZOL UNDESILAT 10mg + CINCHOCAINE HCI 5mg/g POM.
ULTRAPROCT POM.[+]
VEYA MUADİLİ)
200

152
FLUOCORTOLONE 0.612 mg + FLUOCORTOLONE CAPRONATE 0.630mg

+ CLEMIZOL UNDESILAT 5mg + CINCHOCAINE HCI 1mg SUPP.
ULTRAPROCT SUPP. [+]
VEYA MUADİLİ)
200

153
HYDROXYUREA 500 mg CAP
HYDREA 500 MG 100 CAP
VEYA MUADİLİ)
10

154
TRIAMCINOLONE ACETONIDE %1 ORABASE
KENACORT-A ORABASE
VEYA MUADİLİ)
100

155
MEGESTROL ACETATE 160 mg
MEGACE 160 MG 30 TB
VEYA MUADİLİ)
10

156
FOSINOPRIL SODIUM 10 mg TB.
MONOPRIL 10 MG 28 TB
VEYA MUADİLİ)
300

157
FOSINOPRIL SODIUM 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZID 12.5 mg TB.
MONOPRIL PLUS 10 MG 28 TB
VEYA MUADİLİ)
700

158
PARAVASTATIN SODIUM 10 mg TB
PRAVACHOL 10 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
500

159
PARAVASTATIN SODIUM 20 mg TB
PRAVACHOL 20 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
200

160
FLUPHENAZINE DECANOATE 25 mg ENJ
PROLIXIN DECA. ENJ.
VEYA MUADİLİ)
20

161
CEFPROZIL 250mg/5ml SUSP.
SEROZIL 250 ML SUSP.
VEYA MUADİLİ)
100

162
CEFPROZIL 500mg TB
SEROZIL 500 MG 10 TB.
VEYA MUADİLİ)
750

163
SULBITIAMINE 200 mg DRJ
ARCALION 30 DRJ.
VEYA MUADİLİ)
100

164
PERIDOPRIL TERTBUTHYLAMINE 4mg TB
COVERSYL 4 MG 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
700

165
PERIDOPRIL TERTBUTHYLAMINE 4mg + INDAPAMIDE 1.25 mg TB
COVERSYL PLUS 30 TB
VEYA MUADİLİ)
100

166
DIOSMIN 450 mg + HESPERIDIN 50 mg TB
DAFLON 30 TB
VEYA MUADİLİ)
500

167
INDAPAMIDE 1.5 mg TB
FLUDEX SR 1, 5 MG 30 TB
VEYA MUADİLİ)
750

168
RILMENIDINE DIHYDROGEN PHOSPHATE 1 mg TB
HYPERIUM 30 TB
VEYA MUADİLİ)
200

169
FUSAFUNGINE %1 SOL
LOCABIOTAL 1% 5 ML
VEYA MUADİLİ)
240

170
PERINDOPRIL 2 mg + INDAPAMIDE 0.625 mg TB
PRETERAX 30 TB
VEYA MUADİLİ)
300

171
TIANEPTINE SODIUM 1.25 mg TB
STABLON 12, 5 MG 60 TB.
VEYA MUADİLİ)
150

172
PIRIBEDIL 50 mg DRJ
TRIVASTAL RET DRJ
VEYA MUADİLİ)
200

173
TRIMETAZIDINE HCI 20 mg TB
VASTAREL 60 TB.
VEYA MUADİLİ)
1000

174
THEOPHYLLINE ETHYLENEDIAMINE 100 mg TB.
AMINOCARDOL 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

175
CLOMIPRAMINE HCI 75 mg TB
ANAFRANIL SR 75 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
150

176
CLOMIPRAMINE HCI 25 mg TB
ANAFRANIL 25 MG 30 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

177
BELLADON ALKALOIDLERI 0.1 mg + ERGOTAMINE TARTARATE 0.3 mg + PHENOBARBITAL 20 mg DRJ
BELLERGAL DRJ.
VEYA MUADİLİ)
200

178
ERGOTAMINE TARTARATE 1 mg + CAFFEINE 100 mg TB
CAFERGOT 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
50

179
BENAZEPRIL HCI 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg TB
CIBADREX 10+12.5 MG DIVITB
VEYA MUADİLİ)
400

180
VALSARTAN 80mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg TB
CO-DIOVAN 80/12.5MG 28 FILTAB
VEYA MUADİLİ)
400

181
ENTACAPONE 200 mg TB
COMTAN 200 MG 100 TB
VEYA MUADİLİ)
100

182
DEFEROXAMINE 500 mg FLK
DESFERAL 500 MG 10 AMP
VEYA MUADİLİ)
75

183
DIGOXINE 0.25 mg TB
DIGOXIN 50 TB.
VEYA MUADİLİ)
750

184
DIGOXINE 0.50mg/ml DAMLA
DIGOXIN DAM.
VEYA MUADİLİ)
5

185
DIGOXINE 0.50mg/2ml AMP.
DIGOXIN 5 AMP.
VEYA MUADİLİ)
50

186
ISRADIPINE 5 mg CAP.
DYNACIRC SRO 5 MG CAP.
VEYA MUADİLİ)
20

187
FLUOROMETHOLONE 1mg + TETRIZOLIN HCI 0.25mg/ml GTT
EFEMOLINE GTT
VEYA MUADİLİ)
300

188
ESTRADIOL 0.05mg / ESTRADIOL 0.05mg + NORETHISTERON ACETATE 0.25 mg
ESTRACOMBI TTS (4X4)SIST
VEYA MUADİLİ)
5

189
RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 1.5 mg CAP
EXELON 1.5 MG 28 CAP
VEYA MUADİLİ)
50

190
RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 3 mg CAP
EXELON 3 MG 28 CAP
VEYA MUADİLİ)
50

191
RIVASTIGMIN HYDROGEN TARTARATE 4.5 mg CAP
EXELON 4.5 MG 28 CAP
VEYA MUADİLİ)
150

192
LETROZOLE 2.5 mg TB
FEMARA 2.5 MG 30 TB
VEYA MUADİLİ)
8

193
DIMETHINDENE MALEATE 1 mg/g JEL
FENISTIL JEL
VEYA MUADİLİ)
100

194
FORMOTEROL FUMARAT 12 mcg CAP
FORADIL DRY POWDER 60 MG CAP
VEYA MUADİLİ)
100

195
LACTITOL MONOHYDRATE 66.67g/100ml ORAL SOL
IMPORTAL ORAL SOLS
VEYA MUADİLİ)
150

196
TERBINAFINE HCI %1 SPREY
LAMISIL SPREY
VEYA MUADİLİ)
50

197
CLOZAPINE 100 mg TB
LEPONEX 100 MG 50 TB
VEYA MUADİLİ)
75

198
BACLOFEN 10 mg TB
LIORESAL 50 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

199
FLUMETHASONE PIVALATE %0.02 + CLIOQUINOL %3 KREM
LOCA-VIOFORME KREM
VEYA MUADİLİ)
25

200
THIORIDAZINE HCI 10 mg DRJ
MELLERETTES 10 MG DRJ.
VEYA MUADİLİ)
25

201
SODIUM PLAGLUMAT + ISOSPAGLUMAT GÖZ DAMLASI
NAAXIA EYE DROPS
VEYA MUADİLİ)
200

202
IMPACT ORAL POW TROPIC
IMPACT ORAL POW TROPIC
VEYA MUADİLİ)
24

203
TRIBENOCIDE %5 + LIDOCAIN %2 KREM
PROCTO-GLYVENOL KR.
VEYA MUADİLİ)
100

204
TRIBENOCIDE 400mg + LIDOCAIN 40mg SUPP
PROCTO-GLYVENOL SUPP.
VEYA MUADİLİ)
100

205
CYCLOSPORINE 25 mg CAP
SANDIMMUM 25 MG 50 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
50

206
CYCLOSPORINE 100 mg CAP
SANDIMMUM 100 MG 50 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
30

207
PIZOTIPHEN HYDROGEN MALEAT 0.5mg DRJ
SANDOMIGRAN DRJ.
VEYA MUADİLİ)
10

208
HALOMETHASONE MONOHYDRATE %0.05 KREM
SICORTEN KREM
VEYA MUADİLİ)
50

209
BUTAMYRATE CITRATE 50 mg TB
SINECOD DEPO 10 TB.
VEYA MUADİLİ)
100

210
BUTAMYRATE CITRATE 7.5mg/5ml SRP
SINECOD 100 ML SRP.
VEYA MUADİLİ)
500

211
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE %1 GTT
SPERSADEX GOZ GTT
VEYA MUADİLİ)
100

212
TETRACOSACTIDE 1 mg AMP.
SYNACTHEN DEP.1 MG AMP.
VEYA MUADİLİ)
100

213
THEOPHYLLINE 200 mg CAP.
TALOTREN 200 MG 30 CAPS.
VEYA MUADİLİ)
300

214
CARBAMAZEPINE 400 mg DIVITAB
TEGRETOL CR 400 MG 20 TB.
VEYA MUADİLİ)
500

215
IMIPRAMINE HCI 10 mg DRJ
TOFRANIL 10 MG TB.
VEYA MUADİLİ)
50

216
BUDESONIDE 200mcg INH.CAP.
MIFLONIDE 200 MCG 60 INH CAP
VEYA MUADİLİ)
50

217
OXERUTIN 300 mg CAP.
VENORUTON KAP.
VEYA MUADİLİ)
200




50351/1-1
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.