Arama

Shr.Shh.Okl.Ve Eğt.Mrk.K.Lığı Gökberk Kışlası Çvş Eğt.Bl.Koğuşlarının Çatı Kaplamalarının Değişimi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2010/65945
   31 Mayıs, 2010
   9 Haziran, 2010
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Cedit Mah .Sahra Sıhhiye Cad. N0:11 İlkadım/SAMSUN
Türkiye
   362 4465921
   362 4461439

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Tüm veya kısmi inşaat ve inşaat mühendisliği işleri  

Orjinal Metni

      
 
İhale İlanı
Shr.Shh.Okl.Ve Eğt.Mrk.K.Lığı Gökberk Kışlası Çvş Eğt.Bl.Koğuşlarının Çatı Kaplamalarının Değişimi
 

  Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı:

  Shr.Shh.Okl.Ve Eğt.Mrk.K.Lığı Gökberk Kışlası Çvş Eğt.Bl.Koğuşlarının Çatı Kaplamalarının Değişimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt No :2010 /65945

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Cedit Mah .Sahra Sıhhiye Cad. N0:11 İlkadım/SAMSUN

  b ) Telefon ve Faks Numarası : 362 4465921 - 362 4461439

  c)Elektronik Posta Adresi : @elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : yoktur

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
shr.Shh.Okl.Ve Eğt.Mrk.K.Lığı Gökberk Kışlası Çvş Eğt.Bl.Koğuşlarının Çatı Kaplamalarının Mahal Listesinde Belirtilen Şekilde Değişimi

  b ) Yapılacağı Yer : Shr.Shh.Okl.Ve Eğt.Mrk.K.Lığı Gökberk Kışlası Çatalarmut Mah. 30 Ağustos Cad. No:176 İlkadım/Samsun

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(YEDİ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı Cedit Mah. Sahra Sıhhiye Cad. No:11 İlkadım/Samsun

b ) Tarihi ve Saati : 09.06.2010 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %85 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  BRANŞININ LİSANS VEYA YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA MEZUNU EN AZ 4 YIL TECRÜBELİ BİR PERSONEL

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/II,B/III ve BIV işler
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı Cedit Mah .Sahra Sıhhiye Cad. N0:11 İlkadım/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.          

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.