Arama

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Yazlık Bahçesinin Peyzaj Düzenleme İkmal İşi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2010/58279
   13 Mayıs, 2010
   24 Mayıs, 2010
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   TCK 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ/ELAZIĞ
Türkiye
   424 2375991
   424 2388194
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Çevre düzenleme ve Peyzaj işleri  

Orjinal Metni

      
 
İhale İlanı
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Yazlık Bahçesinin Peyzaj Düzenleme İkmal İşi
 

  Tck 8. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği:

  Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Yazlık Bahçesinin Peyzaj Düzenleme İkmal İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt No :2010 /58279

  1. İdarenin

  a ) Adresi : TCK 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ/ELAZIĞ

  b ) Telefon ve Faks Numarası : 424 2375991 - 424 2388194

  c)Elektronik Posta Adresi : rsis@kgm.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İnşaat İşleri (1400 M2 Tesviye Betonu Yapılması, 1400 M2 Granit Sermikle Döşeme Kaplaması Yapılması, 60 M2 Kapalı Ahşap Pergole Yapımı, V.S İşler)

  b ) Yapılacağı Yer : Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Yazlık Bahçesi

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Tck 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/Elazığ

b ) Tarihi ve Saati : 24.05.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar  tarafından karşılanabilir. Personel bilgilendirimesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.ADET                POZİSYONU                                    MESLEK ÜNVANI  1                   ŞANTİYE ŞEFİ                                İNŞAAT MÜHENDİSİ

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
RESMİ GAZETENİN 29.12.2005 TARİH VE 26038 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANAN ´´YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ´´İN (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER;IV. GRUP İŞLER; ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PEYZAJ İŞLERİ kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tck 8. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu/Elazığ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.            Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.          

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.