Arama

Hizmet Alımı (Antrenör ve Gençlik Çalışanı Alımı İşi)

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2009/177388
   16 Aralık, 2009
   4 Ocak, 2010
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Cemal Gürsel Spor Kampüüsü Ilıca Yolu Erzurum
Türkiye
   442 2336136
   442 2344415
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Spor hizmetleri  

Orjinal Metni

      
 
İhale İlanı
Antrenör ve Gençlik Çalışanı Hizmeti Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü    

İşin Adı : Hizmet Alımı (Antrenör ve Gençlik Çalışanı Alımı İşi)    

İhale Kayıt No : 2009/177388    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Cemal Gürsel Spor Kampüüsü Ilıca Yolu Erzurum

  b ) Telefon ve Faks Numarası : 442 2336136 - 442 2344415

  c)Elektronik Posta Adresi : erzurum@erzurum-gsim.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

  2. İhale Konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşin Niteliği : Hizmet Alımı
işin Türü : Antrenör ve Gençlik Çalışanı
işin Miktarı: 25 Antrenör, 4 Gençlik Çalışanı (Nokta)


  b ) Yapılacağı Yer : Gençlik Spor İl Müdürlüğü

    c ) İşin Süresi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 12 (Oniki) Ay

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

b ) Tarihi ve Saati : 04.01.2010 - 16:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgelerİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, -->   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10 undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler Antrenör  Alımı için aranan şartlar:_Antrenör olarak çalışabilecek kişilerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu ve branşında en az 2.kademe antrenör belgesine sahip olmaları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının ihtisas barnşları arasında yer almayan branşlar için ise en az lise mezunu ve branşında 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmaları, (Ancak; bu branşlar için de varsa Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olup antrenörlük kursu sonucu belge alanlar tercih edilecektir )._07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları ceza yönetmeliği ile özer spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son 3 yıl içinde olamk kaydıyla bir defada 6 (altı) aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 (bir) yıldan fazla ceza almamış olmaları._ Kamu haklarından yasaklı bulunmamaları _ Antrenörlük yapabileceğine dair sağlıklı olduklarını belgelemiş olmaları gerekmektedir. Gençlik Çalışanları ( Nokta) Alımı için aranan şarlar : _Gençlik çalışanı olarak çalışabilecek kişilerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca açılan Gençlik Merkezleri Noktalık Sistemi-Hepibiz Felsefesi Eğitimine katılarak Noktalık Belgesine sahip olmaları_18 yaşını doldurmuş olmaları _En az lise veya dendi okul mezunu olmak_Kamu haklarından yasaklı bulunmamaları_Yüz kızartıcı suçlardan dolayı sabukalı olmamaları_Gençlik Çalışanı görevini yapabileceğine dair sağlıklı olduklarını belgelemiş olmaları gerekmektedir.     

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


4.4.1
Personel Hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 415 Türk Lirası doküman bedelini Erzurum Ziraat Bankası Merkez Şube 34897502-5002 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cemal Gürsel Spor Kampusu Ilıca Yolu Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.