Arama

Plastik Örtülü Yüksek Tünel Sera Yapımı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2009/171957
   3 Aralık, 2009
   22 Aralık, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Ulus Mah. Fevzi Çakmak Bul. No: 104 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Türkiye
   342 3211066
   67 - 342 3211058
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Sera  

Orjinal Metni

      
  Plastik Örtülü Yüksek Tünel Sera İşi Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü    

İşin Adı : Plastik Örtülü Yüksek Tünel Sera Yapımı    

İhale Kayıt No : 2009/171957    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Ulus Mah. Fevzi Çakmak Bul. No: 104 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

  b ) Telefon ve Faks Numarası : 342 3211066-67 - 342 3211058

  c)Elektronik Posta Adresi : info@anteptarim.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.anteptarim.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Niteliği: Platik Örtülü Yüksek Tünel Sera
türü: Yapım İşi
miktarı: 4*1 Dekar ( 4 Adet, 1´ Er Dekarlık )


  b ) Yapılacağı Yer : Şahinbey İlçesi-Şahinbey Köyü (1), Oguzeli İlçesi - Merkez ( 1 ),yeşildere Bld.(2)

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30 ( otuz ) takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü Fevzi Çakmak Bul.No:104 27001şehitkamil/G.Antep

b ) Tarihi - Saati : 22.12.2009 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
        Teknik Personel Çalıştırılmayacaktır.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyim Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan; (B ) Üstyapı ( Bina ) Grubu İşlerden ıv. ve v grup işler ile her türlü sera yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği , Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü Ulus Mah. Fevzi Çakmak Bul. No:104 27001 Şehitkamil/ G.Antep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.          

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz ) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:
1- İhale dosyası bedeli Gaziantep İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğüne ödendikten sonra, ihale dosyası makbuz karşılığı idaremizden alınacaktır. 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.