Arama

Hava Kuvvetleri Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı Harekat Alarm İskan Tesisleri ( Hait ) 2 Blok Mantolama ve Çatı Onarımı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2009/45759
   30 Nisan, 2009
   20 Mayıs, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   İNÖNÜ BULVARI BAKANLIKLAR / ANKARA
Türkiye
   312 4142894
   312 4241927
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Cephe kaplama   Çatı onarımı  

Orjinal Metni

      
  Harekat Alarm İskan Tesisleri ( Hait ) 2 Blok Mantolama ve Çatı Onarımı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı    

İşin Adı : Hava Kuvvetleri Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı Harekat Alarm İskan Tesisleri ( Hait ) 2 Blok Mantolama ve Çatı Onarımı    

İhale Kayıt No : 2009/45759    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : İNÖNÜ BULVARI BAKANLIKLAR / ANKARA

  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 4142894 - 312 4241927

  c)Elektronik Posta Adresi : EOZGUN@HVKK.TSK

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hvkk.tsk.mil.tr.

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Yapım İşi Projesinde Gösterildiği Şekilde, Mahal Listesinde Yazılı Mahallere, Teknik Şartnamesinde Tarif Edilen Teknik Şartlar Dahilinde Yapılacak 2 Blok Mantolama ve Çatı Onarımı Yapım İşi 


  b ) Yapılacağı Yer : Devlet Mahallesi Lojmanları 010 ve 011 Bina Numaralı Harekat Alarm İskan Tesisleri ( Hait ) İnönü Bulvarı Bakanlıklar/ Ankara

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar/ Ankara

b ) Tarihi - Saati : 20.05.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı iş veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis,makine,teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.29.12.2005 tarihli 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ´´ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´´ de yer alan (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşlerin yer aldığı B/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; İnşaat Mühendisi veya Yüksek İnşaat Mühendisi olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. dir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.          

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.