Arama

Marangoz Malzemesi Alınması İşi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2009/31525
   15 Nisan, 2009
   6 Mayıs, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Yenişehir Mah. Vatan Cd. No:2 Belediye Sarayı Selçuklu/KONYA
Türkiye
   332 2211400
   332 2211638
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Orman sanayi ürünleri  

Orjinal Metni

      
  Marangoz Malzemesi Satın Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı    

İşin Adı : Marangoz Malzemesi Alınması İşi    

İhale Kayıt No : 2009/31525    

Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Yenişehir Mah. Vatan Cd. No:2 Belediye Sarayı Selçuklu/KONYA

  b ) Telefon - Faks Numarası : 332 2211400 - 332 2211638

  c)Elektronik Posta Adresi : fen@konya.bel.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

  2. İhale Konusu malın

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

  b ) Teslim Yeri(leri) : 1. Kısım İçin Konya Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesisleri-2. Kısım İçin Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Yaylapınar Fidanlığı

  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 1. Kısım İçin 15(Onbeş) 2. Kısım İçin 60(Altmış) Takvim Günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü(Yenişehir Mah. Vatan Cd. No:2 Belediye Sarayı Selçuklu/Konya

b ) Tarihi - Saati : 06.05.2009 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü(Yenişehir Mah. Vatan Cd. No:2 Belediye Sarayı Kat:5 Selçuklu/Konya) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Ek:
1. KISIM: SANAT YAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSıra No
Malın/İşin Cinsi
Miktarı
Birimi
1
Suntalam kiraz (366x183-18 mm) 1. sınıf
250
Adet
2
Suntalam ceviz (366x183-18 mm) 1. sınıf
250
Adet
3
Suntalam akça (366x183-18 mm) 1. sınıf
300
Adet
4
Suntalam beyaz (366x183-18 mm) 1. sınıf
150
Adet
5
Suntalam kayın (366x183-18 mm) 1. sınıf
100
Adet
6
Ham sunta (366x183-18 mm) 1. sınıf
100
Adet
7
Arkalık kiraz (170x210-3 mm) 1. sınıf
100
Adet
8
Arkalık ceviz (170x210-3 mm) 1. sınıf
100
Adet
9
Arkalık akça (170x210-3 mm) 1. sınıf
150
Adet
10
Arkalık kayın (170x210-3 mm) 1. sınıf
100
Adet
11
Arkalık beyaz (170x210-3 mm) 1. sınıf
100
Adet
12
Suntalam kiraz (244x210-8 mm) 1. sınıf
120
Adet
13
Suntalam akça (244x210-8 mm) 1. sınıf
150
Adet
14
Suntalam ceviz (244x210-8 mm) 1. sınıf
100
Adet
15
Suntalam kayın (244x210-8 mm) 1. sınıf
100
Adet
16
Suntalam beyaz (244x210-8 mm) 1. sınıf
100
Adet
17
MDF (280x210-15 mm) 1. sınıf
100
Adet
18
Lambiri çıtası mdf (3 metrelik) 1. sınıf
400
Adet
19
Beton kontraplağı (220x170-15 mm) 1. sınıf
100
Adet
20
Kontraplak (170x210-4 mm) 1. sınıf
100
Adet
21
Ham sunta (280x210-8 mm) 1. sınıf
80
Adet
22
Profil kiraz (280´li 6 cm) 1. sınıf
80
Paket
23
Profil akça (280´li 6 cm) 1. sınıf
80
Paket
24
Profil ceviz (280´li 6 cm) 1. sınıf
80
Paket
2. KISIM: PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSıra No
Malın/İşin Cinsi
Miktar
Birim
1Sunta masifi yapıştırmak için ütü1Adet2Deve boynu tas menteşe1000Adet3Düz tas menteşe1000Adet4Pvc kapı kilidi ispanyoleti100Adet5Pvc kapı ispanyolet kolu100Adet6Pvc menteşe kapı için200Adet7Pvc pencere kolu ve ispanyolet takımı100Adet8Zamak100Adet9Monoblok ekstra kapı kilidi100Adet10Prinç oda kapı kolu100Adet11Silindirli kilit (83 mm)100Adet12Silindirli kapı kolu (83 mm)100Adet13Metal düğme300Adet14Ahşap mandal sapı gömme mandal takımı100Adet15Ahşap kapı yayı30Adet16Kapı itme hidroliği30Adet17Askılık düğmesi100Adet18Zımba teli (814)100Kutu19Zımba teli (808)100Kutu20Süper bistuç vida başlığı400Adet21Matkap ucu 3 mm lik150Adet22Matkap ucu 4 mm lik100Adet23Matkap havşa tığı 3,5 mm lik10Adet24Hıltı matkap ucu (elmas 4x150 mm lik)10Adet25Hıltı matkap ucu (elmas 4x150 mm lik)10Adet26Rulo çivi 7 mm lik burgulu100Paket27Burgulu çivi (6-8-10 luk)3000Kg284x50 vida (500 lük)50Paket296x120 vida (100 lük)100Paket306x80 vida (100 lük)50Paket313,5x50 vida 500 lük50Paket32Cam çivisi5Kg33Sarı başsız tel çivi 4 lük100Kg34Sarı başlı tel çivi 2,5 luk50Kg356x80 yassıbaş somunlu cıvata100Kg366x100 yassıbaş somunlu cıvata120Kg376x120 yassıbaş somunlu civata150Kg3880 lik şerit testere(605 ten büyük 615 ten küçük 6 cm genişliğinde 16 diş arası)30Adet3970 lik şerit testere(545 ten küçük 540 tan büyük 5 cm genişliğinde 16 diş arası) 50Adet40Sayyan elmas uç (Torna mak. için)3Adet41El freze çakısı15 Adet42Kanal freze çakısı (200x8 mm lik diz 18)1Adet43Kanal freze çakısı (200x18 mm lik  diz 18)1Adet44Kanal freze çakısı (200x18 mm lik diz 18)1Adet45Suntalı ham testeresi trapez döz 250x80 sessiz4Adet46Işık profil K.2007 (CODE 320 HUŞ) 12 lik kutu20Adet478 mm lik suntalı ham tabak 20Adet484 mm lik arkalık tabak30Adet498 mm lik kontraplak tabak30Adet506 mm lik kontraplak tabak30Adet514 mm lik kontraplak tabak30Adet5218 mm suntaliham masif rulo40Adet53Kızılçam kereste boy 3 m lik 0nluk lata 1. kalite50m354Kızılçam kereste boy 3 m lik onluk lata 2. kalite 50m3553 m boyunda kavak lata100m356Kumpas 150 mm lik2Adet57Tankit yapıştırıcı puc-u 120 gr40Kutu58Silikon tabancası10Adet59Zımba tabancası 808 tele uygun 10 Adet60Silikon şeffaf 260 mm lik 24 lük20Kutu61Polipran manval pu 16x700 mm lik 16 lık20Kutu62Matkap mandreni büyük kafa mars2Adet63Sabit Taşlama taşı ince kalın diş göbek 18mmx24Adet

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.