Arama

Antalya Aksu Yurtpınar Yenimahalle İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2009/12889
   11 Şubat, 2009
   4 Mart, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030-ANTALYA
Türkiye
   242 2380541
   242 2380544
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

İlk öğretim okul inşaat işi  

Orjinal Metni

      
  İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Antalya İl Özel İdaresi    

İşin Adı : Antalya Aksu Yurtpınar Yenimahalle İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı    

İhale Kayıt No : 2009/12889    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030-ANTALYA

  b ) Telefon - Faks Numarası : 242 2380541 - 242 2380544

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : info@antalyailoz.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ek Bina İnşaatı-Yapım İşi

  b ) Yapılacağı Yer : Antalya-Aksu-Yurtpınar

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (ikiyüz) takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Antalya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030-Antalya)

b ) Tarihi - Saati : 04.03.2009 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) Aşağıda belirtilen personel Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir.SIRA NOUNVANINİTELİKADET1İnşaat MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli12Elektrik MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli13Makine MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli1Bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. İlgilinin deneyim süresi diploması ve meslek odası üye kayıt belgesi ile belgelenir. İsteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limitet şirketlerde şirketi temsile yetkili şirket müdürü görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.     b) Bu işe ait aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesiTaahhütlü olarak istenen Teknik PersonelSIRA NOUNVANINİTELİKADET1İnşaat MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli12Makine MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli13Elektrik MühendisiEn Az 5 Yıl Tecrübeli14.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi vermesiCİNSİADEDİASGARİ ŞART-KENDİ MALIASGARİ ŞART-TAAHHÜTASGARİ KAPASİTEYÜK ASANSÖRÜ1-1500 KG.PLAYVOD KALIP800 M2-800 M2800 M2VİBRATÖR1-12,5 HP.BORU İSKELE TAKIMI1000 M2-1000 M21000 M2

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirlecek benzer işlere dair tebliğin (B) Üst Yapı (Bina) IV. Grup işler kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık´ dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Antalya İl Özel İdaresi İmar İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030-Antalya) adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Antalya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030-Antalya) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.