Arama

Van Başkale Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/198966
   18 Aralık, 2008
   8 Ocak, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   VALİ MİTHAT BEY MAH.HASTAHANE CAD. VAN
Türkiye
   432 2163078
   432 2162322

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Askeri bina ve tesisleri yapı işleri  

Orjinal Metni

      
  Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Van Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü    

İşin Adı : Van Başkale Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı    

İhale Kayıt No : 2008/198966    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : VALİ MİTHAT BEY MAH.HASTAHANE CAD. VAN

  b ) Telefon - Faks Numarası : 432 2163078 - 432 2162322

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yapım İşi

  b ) Yapılacağı Yer : Van-Başkale Aşağı Çaldıran

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 330 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

b ) Tarihi - Saati : 08.01.2009 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel:1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar ( En Az 5 Yıl Deneyimli)1 Adet Makina Mühendisi( En Az 5 Yıl Deneyimli)1 Adet Elektrik Mühendisi( En Az 5 Yıl Deneyimli)İstenilen Anahtar Teknik Personeli Diploma, Mühendisler Odası Kayıt Belgesi ve Öz geçmiş Formları Anahtar Teknik Personel Listesine eklenecektir.İhale tarihinden önceişe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.Özel Sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek oda kayıt süresini gösteren belgeyle; Kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve /veya Meslek Odası Üye  Kayıt belgesiyle ; İsteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu Onaylı Belgeler ile tasvik edilir ( Standart Form 039.0/Y)   b) Teknik Personel:1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar1 Adet Makine Mühendisi1 Adet Elektrik Mühendisiİstekliler Yukarıda istenilen Teknik Personel Çalıştıracaklarına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vereceklerdir.Anahtar Teknik Personel , Taahhüt Personel mLİstesinde yer alamaz.( Standart Form 040.0/ Y)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Bu İhalede Benzer İş Olarak , 26.02.2006 tarih ve 26092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğin ( B )üst yapı ( Bina ) grup işlerin III. Grup işlerin benzer iş olarak kabul edilecektir.İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar , sadece gerçek kişi olarak ihaleye katılabilecek olup, mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgelerini ve/veya kamu mesleklerini icra ettiklerinitevsik eden hizmet çizelgelerini idareye vereceklerdir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisi veya mimar dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Van Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:
Binanın yapılacağı alanın Mevzi İmar Planları ile Yapı Ruhsatı işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.