Arama

Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2009 Yılı İçerisinde 10 Aylık (01 Mart - 31 Aralık) Özel Güvenlik Hizmet Alımı.

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/200406
   17 Aralık, 2008
   30 Ocak, 2009
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Binevler Mah. 81019.Sok. No:9/A Şahinbey GAZİANTEP
Türkiye
   342 335 04 35
   342 336 06 64
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Özel güvenlik hizmetleri  

Orjinal Metni

      
  Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

 
İdarenin Adı : Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü    

İşin Adı : Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile Bağlı Yurt Müdürlüklerinin 2009 Yılı İçerisinde 10 Aylık (01 Mart - 31 Aralık) Özel Güvenlik Hizmet Alımı.    

İhale Kayıt No : 2008/200406    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Binevler Mah. 81019.Sok. No:9/A Şahinbey GAZİANTEP

  b ) Telefon - Faks Numarası : 342 335 04 35 - 342 336 06 64

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : antep@kyk.gov.tr

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet Alımı-Özel Güvenlik Hizmet Alımı-2009 Yılı İçerisine 10 Aylık (01 Mart-31 Aralık) Sürede 100 (Yüz) Kişi İbölge Müdürlüğü 1 E, Gaziantep Yurdu 7 E,+11 B, Kahramanmaraş Yurdu 13 E+11 B, Elbistan Yurdu 10 E+4 B, Kilis Yurdu 3 E+4 B, Şanlıurfa Yurdu 2 E+4 B, Harran Yurdu 18 E+12 B (E: Erkek,b: Bayanı İfade Eder.)Ş

  b ) Yapılacağı Yer : İşin Yapılacağı Yerler Kısımlara Ayrılmıştır. İş Kısımları:1-Bölge Müdürlüğü - Binevler Mah. 81019. Sokak No:9/A Gaziantep, 2-Gaziantep Yurt Müdürlüğü-Gaziantep Üniversitesi Kampusu İçi Gaziantep, 3-Kilis Yurt Müdürlüğü: A-Karma Blok- Mehmet Şanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:148 Kilis, B-Yusuf Şerefoğlu Kız Bloğu- Namık Kemal Mah. 7 Aralık Cad. Kilis, 4-Kahramanmaraş Yurt Müdürlüğü-Karacasu Beldesi Kahramanmaraş, 5-Elbistan Yurt Müdürlüğü–doğan Kasabası/Elbistan/Kahramanmaraş 6- Şanlıurfa Yurt Müdürlüğü: A- 1. Blok - Abdülkadir Karahan Cad. Öğretmenevi Karşısı No:3 Şanlıurfa, B- 2. Blok - Korukent Sitesi Oto Alım-Satım Arkası Şanlıurfa 7- Harran Yurt Müdürlüğü – Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Şanlıufa .

    c ) İşin Süresi : 01 Mart 31 Aralık 2009 Tarihleri Arasındaki 10 Aylık Süre

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü (Toplantı Salonu)

b ) Tarihi - Saati : 30.01.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına ilşkin Yönetmelikte belirtilen "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" nin alınması ve teklif zarfı içerisinde sunulması gerekir.4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerKışlık gömlek 200, Yazlık Gömlek 200, Kışlık Pantolon 100, Yazlık Pantolon 100, Kravat 100, Mont 100, Reflektif Yelek 7 , Kazak 100, Kep 100, Kaban 100, Kemer 100, Palaska 100 (adet), ayakkabı 100 Çift, Kışlık Bot 100 çift, teknik şartnamedeki niteliklere uygun olarak sağlayacağına dair taahhütname vermeleri zorunludur4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgelerİhale konusu işle ilgili olarak alınmış ve ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış Kalite Yönetim Sistemi Belgesini (ISO 9001:2000) teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya özel sektöre ait her türlü Yurt ve ya hastane veya Okul veya işyeri veya bina Özel Güvenlik veya Korumaişleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanı Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü İlan Panosunda Binevler Mah. 81019. Sok. No:9/A Şahinbey/Gaziantep adresinde görülebilir ve 65 YTL / Milyon TL karşılığı Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 30.01.2009 tarihi, saat 14:00 'a kadar Yurtkur Gaziantep Bölge Müdürlüğü (Toplantı Salonu) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:
4.2.2 nci maddeye ek ; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde ,bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlilik sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri içinde geçerlidir.4.2.3 üncü maddeye ek; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.Bu gelir tablosunun yeterlilik şartını sağlamaması halinde , iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.