Arama

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 73. Şube (Çorum) Şefliğine Bağlı Devlet ve İl Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İşi.

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/167253
   28 Ekim, 2008
   21 Kasım, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:380 Atakum/ Samsun
Türkiye
   362 4374780
   362 4384350

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Yol onarım işleri  

Orjinal Metni

      
  Yol Bakım Onarım Hizmeti Alınacaktır

 
İdarenin Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü    

İşin Adı : Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 73. Şube (Çorum) Şefliğine Bağlı Devlet ve İl Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İşi.    

İhale Kayıt No : 2008/167253    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:380 Atakum/ Samsun

  b ) Telefon - Faks Numarası : 362 4374780 - 362 4384350

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Rutin Yol Bakım ve Onarım İşi. 2 Ad. D. Kamyon, 1 Ad. Çif Kabinli Pikap, Ortalama 26 İşçi

  b ) Yapılacağı Yer : 73. Şube (Çorum) Şefliğine Bağlı Devlet ve İl Yolları

    c ) İşin Süresi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 5 Gün İçerisinde İşe Başlanacak Olup 31.12.2009 Tarihine Kadar Devam Edecektir.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b ) Tarihi - Saati : 21.11.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler2 ad. D. Kamyon ( en az 2001 model,120 hp gücünde )1 ad. Çift Kabinli Pikap ( en az 2003 model ve 950 kğ taşıma kapasiteli)1 ad. Titreşimli demir merdaneli silindir ( en az 1,5 tonluk)1 ad. Titreşimli Demir merdaneli silindir  (en az 9 - 11 tonluk) İsteklinin kendi malı olan makine ve ekipmanın fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tebit tutanağını ve yapı araçları bildirisini, taahhüt edilerek temin edilecek makine ve ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin teklifler kapsamında sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yol bakım ve asfalt yama yapılması hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 21.11.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.