Arama

Kartal Yakacık Dr. Beşir Akınal Huzurevi İkmal İnşaatı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/154669
   21 Ekim, 2008
   13 Kasım, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No:62 Merter/İstanbul
Türkiye
   212 4494797
   212 6415526
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Tüm veya kısmi inşaat ve inşaat mühendisliği işleri  

Orjinal Metni

      
  İkmal İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü    

İşin Adı : Kartal Yakacık Dr. Beşir Akınal Huzurevi İkmal İnşaatı    

İhale Kayıt No : 2008/154669    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No:62 Merter/İstanbul

  b ) Telefon - Faks Numarası : 212 4494797 - 212 6415526

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : yapiisleriihale@ibb.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet Tesisi

  b ) Yapılacağı Yer : Kartal

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (İkiyüzelli) takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

b ) Tarihi - Saati : 13.11.2008 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet Mimar (5 yıl deneyimli).Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.   b) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi verecektir.Teknik Personel Listesi: 1 adet Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi), 1 adet Saha Mühendisi (İnşaat Mühendisi), 1 adet Elektrik Mühendisi, 1 adet Makina Mühendisi.4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğu dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.Ekipman Listesi: 1 adet İş İskelesi (2500 m2)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işler yapmış olmak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği diplomaları dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Yapı İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No:62 Merter/İstanbul adresinde görülebilir ve 400 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.