Arama

Batman Kozluk İlçe Jandarma Komutanlık Hizmet Binaseı ve Tesisleri İnşaatı.

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/136675
   3 Eylül, 2008
   6 Ekim, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Bayındır Mahallesi Cizre Caddesi Batman
Türkiye
   488 2133018
   488 2139025
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Bina inşaat işi   İnşaat işi  

Orjinal Metni

      
  Hizmet Binası ve Tesislern İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Batman Valiliği,bayındırlık ve İskan Müdürlüğü    

İşin Adı : Batman Kozluk İlçe Jandarma Komutanlık Hizmet Binaseı ve Tesisleri İnşaatı.    

İhale Kayıt No : 2008/136675    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Bayındır Mahallesi Cizre Caddesi Batman

  b ) Telefon - Faks Numarası : 488 2133018 - 488 2139025

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : batman@bayindirlik.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet Binası ve 10 Daireli Lojman İnşaatı


  b ) Yapılacağı Yer : Batman-Kozluk İlçesi

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 320 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Odasında

b ) Tarihi - Saati : 06.10.2008 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) Anahtar Teknik Personel;1 İnşaat Mühendisi vey Mimar  (En az 5 yıl deneyimli)1 Elektrik Mühendisi                 (En az 5 yıl deneyimli)1 Makine Mühendisi                 (En az 5 yıl deneyimli)Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar,Elektik Mühendisi ve Makine Mühendisi olması, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması,Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile teşvik edilir.(Standart Form KİK.039.0/Y).Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden,şahıs şirketi ortaklarından,limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından,anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı,yönetim kurulu üyeleri,murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından,ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel,aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.   b) Teknik Personel Taahhütnamesi ;S.No:  Nitelik                                          Adet  1       İnşaat Mühendisi veya Mimar        1 Adet  2       Makine Mühendisi                        1 Adet  3      Elektrik Mühendisi                         1 AdetYukarıda gösterilen sayı ve nitelikteki Teknik Personeli İnşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi. (Standart Form. KİK.040.0/Y) 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::Yapı Araçları Taahhütnamesi ;Cinsi                   Adedi               Asgari KapasitesiKamyon                1                    10 Tonluk             (Taahhüt)Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yukarıda gösterilen sayı ve nitelikteki Yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi vermesi (Standart Form KİK.041/Y) (Standart Form KİK.042.0/Y) (Taahhütname noterden tasdikli olacaktır.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde Belirtilen B/IV.Grubu işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Mimar dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Batman Bayındır Mahallesi Cizre Caddesinde Bulunan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden (Şartname Bedeli Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırılacak) Şartname Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Takip Servisinden Alınacaktır.) adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Odasında adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.