Arama

5.Bölge Müdürlüğüne Bağlı ;malatya Gar,malatya Loko Bakım Atölye Müd,malatya Müselles,elazığ Gar ve Depo,diyarbakır Gar ve Depo,tatvan Gar ve Depo,van Gar ve Depo,kapıköy Gar´da Güv.Sistem.Kurulumuişi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/100927
   18 Ağustos, 2008
   5 Eylül, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   İnönü Mah.İstasyon Cad.Gar/Malatya
Türkiye
   422 2124800/4118
   422 2124816
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Gözetim ve güvenlik sistemleri ve ekipmanları  

Orjinal Metni

      
  Güv.Sistem.Kurulumu Satın Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : Tcdd 5.Bölge Müdürlüğü/Malatya    

İşin Adı : 5.Bölge Müdürlüğüne Bağlı ;malatya Gar,malatya Loko Bakım Atölye Müd,malatya Müselles,elazığ Gar ve Depo,diyarbakır Gar ve Depo,tatvan Gar ve Depo,van Gar ve Depo,kapıköy Gar´da Güv.Sistem.Kurulumuişi    

İhale Kayıt No : 2008/100927    

Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : İnönü Mah.İstasyon Cad.Gar/Malatya

  b ) Telefon - Faks Numarası : 422 2124800/4118 - 422 2124816

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

  2. İhale Konusu malın

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tcdd 5.Bölge Müdürlüğüne Bağlı 12 Ayrı İş Yerlerinde Kullanılmak Üzere Güüvenlik Kamera Sistemi Kurulması ve Montajı.


  b ) Teslim Yeri(leri) : Malatya Gar,elazığ Gar,diyarbakır Gar,tatvan Gar,van Gar Müdürlüğü ve Van İline Bağlı Kapıköy Gar Müdürlüğü.

  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip 60 Takvim Günü.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Tcdd 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü/Yeşiltepe Malatya

b ) Tarihi - Saati : 05.09.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: 4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarıİstkliler teklif edeceği Kamera güvenlik sistemi katalog resimlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu kurum ve/veya Özel sektör kuruluşlarının kamera güvenlik sistemleri ihtiyaçlarının ihale yolu ile temini ve teslimi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı Tcdd 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Yeşiltepe/Malatya adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı Tcdd 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü Merkez Veznesi adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 05.09.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Tcdd 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü/Yeşiltepe Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.