Arama

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kızılay Ek Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/85315
   30 Haziran, 2008
   16 Temmuz, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Yenişehir/ANKARA
Türkiye
   312 4303306
   312 4332274
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Tüm veya kısmi inşaat ve inşaat mühendisliği işleri  

Orjinal Metni

      
  Ek Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı    

İşin Adı : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kızılay Ek Hizmet Binası Bakım ve Onarım İnşaatı    

İhale Kayıt No : 2008/85315    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Yenişehir/ANKARA

  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 4303306 - 312 4332274

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : tesis@gsgm.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bakım ve Onarım İnşaatı-1 Adet


  b ) Yapılacağı Yer : Ankara

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı-Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Yenişehir/Ankara

b ) Tarihi - Saati : 16.07.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) Aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte anahtar personele ait belgelerin sunulması zorunludur. adetpozisyonumesleki unvanımesleki özellikleri1teknik elemaninşaat mühendisi veya mimaren az 5 yıl deneyimAnahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.   b)  Aşağıda belirtilen teknik personele ilişkin ,üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair teknik personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.adetpozisyonumesleki unvanımesleki özellikleri1şantiye şefimimaren az 5 yıl deneyim

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III Grubu yapım veya onarım işleri ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği veya mimarlık dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı-Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Yenişehir/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.