Arama

Merkez Ali Kemal Aktürk (Fatih) İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı.

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/84641
   27 Haziran, 2008
   22 Temmuz, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Gülbaharhatun Mah.Hükümet Konağı Kat:3 61000 - Merkez TRABZON
Türkiye
   462 2302094
   462 2302096
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Bina tamamlama işi  

Orjinal Metni

      
  İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı Yaptırılacaktır.

 
İdarenin Adı : Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü    

İşin Adı : Merkez Ali Kemal Aktürk (Fatih) İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı.    

İhale Kayıt No : 2008/84641    

Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Gülbaharhatun Mah.Hükümet Konağı Kat:3 61000 - Merkez TRABZON

  b ) Telefon - Faks Numarası : 462 2302094 - 462 2302096

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : trabzonmem@meb.gov.tr

  2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı., Merkez Ali Kemal Aktürk (Fatih) İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı. (Genel İnşaat İşleri, Sıhhı Tesisat, Kalorifer Tesisat İşleri, Müşterek Tesisat, Genel Elektrik Tesisat İşleri)

  b ) Yapılacağı Yer : Trabzon Merkez

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah.Hükümet Konağı Kat:3 61000 Merkez Trabzon

b ) Tarihi - Saati : 22.07.2008 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından  belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest  mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1.İş deneyim belgeleriİsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği  idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin%80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) PozisyonMeslek AdıOzellikAdetAşağıda belirtilen nitelikteki teknik personeli iş mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.Şantiye Şefiİnşaat Mühendisi veya Mimar5 yıl deneyimli1    4.3.3.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Adı - Cinsi OzellikAdetKamyon10 Ton1Yük Asansörü1 İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV , grubu işler kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah.Hükümet Konağı Kat:3 61000 Merkez Trabzon adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah.Hükümet Konağı Kat:3 61000 Merkez Trabzon adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.