Arama

Lüleburgaz Fidanlık Mühendisliği Üretim Sahasında Bakım

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/36313
   27 Mart, 2008
   16 Nisan, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Kocahıdır Mah. Kurtuluş Cad. Pınarhisar Yolu Üzeri Şehitlik Yanı No:69 39100/ KIRKLARELİ
Türkiye
   288 2125334
   35 - 288 2125336
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Orman yan hizmetleri  

Orjinal Metni

      
  Fidancılık Hizmeti Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü    

İşin Adı : Lüleburgaz Fidanlık Mühendisliği Üretim Sahasında Bakım    

İhale Kayıt No : 2008/36313    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Kocahıdır Mah. Kurtuluş Cad. Pınarhisar Yolu Üzeri Şehitlik Yanı No:69 39100/ KIRKLARELİ

  b ) Telefon - Faks Numarası : 288 2125334-35 - 288 2125336

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : kirklareli@cevreorman.gov.tr

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

  b ) Yapılacağı Yer : Lüleburgaz Fidanlık Mühendisliği Üretim Sahası

    c ) İşin Süresi : Yer Tesliminden İtibaren 190 Takvim Günü

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati : 16.04.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler   a) Yüklenici, işin uzmanı 1(bir) adet Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisini işin başlanğıcından bitimine kadar iş yerinde bulunduracaktır.Yüklenici, işin ehli 35 (otuzbeş) adet işçiyi işin başlangıcından bitimine kadar iş yerinde bulunduracaktır.   b) İsteklinin gerçek kişi olması halinde ; Meslek Mensubu Mühendis/ mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu ve çalışanlar listesinde kayıtlı olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi, Serbest Ormancılık Büro Tecil Belgesi.İsteklinin Ortaklık Bürosu Olması Halinde;Meslek Mensubu mühendis/ mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu ve çalışanlar listesinde kayıtlı olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasından alınmış Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi, Ortaklık Büro Tescil Belgesi.İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde ;5531 Sayılı Kanun gereği kurulmuş tüzel kişilerde  ,Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan serbest meslek mensubu mühendis / mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasından alınmış  Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi, Şirket Tescil Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve daimi çalışan kadrosunda bulunan mühendis/ mühendislere ait onaylı Sosyal Güvenlik Belgesi. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 16.04.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:
             Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret/ Sanayi/ Meslek Odası ve Mesleki Teknik Yeterliliğe ilişkin belgelerden, 27/02/2007 Tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 5531 sayılı " Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında" kanun ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğe göre istenilen belgeleri ifade edilmiştir.


Ek:
İŞİN CİNSİBİRİMİMİKTARISalma SulamaDekar772,56Kavak Fidanlarında Elle OtalmaMetre2.900Kavak Fidanlarında BudamaDekar4,42Yastıkta Kaymak KırmaDekar39,20Yastıkta Otalma- SeyreltmeDekar104,20Kültür Alanı Dışındaki Canlı Materyalin TemizlenmesiDekar60,00Repikajlı Fidanda Otalma- ÇapaMetre418.600Kaplı Fidanda OtalmaAdet346.580Yastık Yolları TemizliğiMetre90.000Canlı Çit BudamasıMetrekare6.000Sepetli Fidanlarda Kök KesimiAdet1.000Fidanların BudanmasıAdet20.000Ihlamur Tohumu ToplamaKilogram250

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.