Arama

İstanbul Tersanesi Komutanlığından, İstanbul Anadolu Yakasına 3 Kısım 39 Güzergahta Personel Taşıma

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/13810
   4 Mart, 2008
   22 Nisan, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   İstanbul Tersanesi Komutanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL
Türkiye
   216 4939494
   4500-4550 - 216 4939517
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Araba kiralama  

Orjinal Metni

      
  Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

 
İdarenin Adı : İstanbul Tersanesi Komutanlığı    

İşin Adı : İstanbul Tersanesi Komutanlığından, İstanbul Anadolu Yakasına 3 Kısım 39 Güzergahta Personel Taşıma    

İhale Kayıt No : 2008/13810    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : İstanbul Tersanesi Komutanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL

  b ) Telefon - Faks Numarası : 216 4939494-4500-4550 - 216 4939517

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : istterskom.tedarik@gmail.com

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

  b ) Yapılacağı Yer : İstanbul Tersanesi Komutanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İstanbul

    c ) İşin Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip Yükleniciye İşe Başlama Talimatı Verilecektir. Yüklenici İşe Başlama Talimatında Belirtilen Tarihte İlk Taşıma İşine Sabah Servisi ile Başlayacaktır. İşin Süresi İşe Başlama Tarihinden İtibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İstanbul

b ) Tarihi - Saati : 22.04.2008 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , şehirler arası yolcu taşıma veya öğrenci taşıma işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresinde görülebilir ve 20 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 22.04.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı 34890 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktırBu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 100 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.Ek:
1.KISIM (365 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 249 SEFER (GİDİŞ-DÖNÜŞ) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.)S.NO.SERVİS ADIGÜZERGAHARAÇ NEVİGİDİŞ-DÖNÜŞ KM.TOPLAM1.BEYKOZ-1BEYKOZ,PAŞABAHÇE,ŞİŞECAM,ÇUBUKLU CD. KAVACIK YOLU,TEM,E-6, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS92 KM.2.BEYKOZ-2BEYKOZ, PAŞABAHÇE, ŞİŞECAM, ÇUBUKLU CD. KAVACIK YOLU, GÖKSU(HALAT FB.), KAVACIK,T EM, E-6, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS88 KM.3.TÜRKİŞ -1KAYIŞDAĞI, DARÜLACEZE, SUDEPOSU, KÜÇÜKBAKKALKÖY, İÇERENKÖY, BOSTANCI KÖPRÜSÜ, E-5,  İST.TERS.KOM.PENDİK                                                               27 KİŞİLİK MİDİBÜS50 KM.4.TÜRKİŞ -2TÜRK-İŞ BLOKLARI,TÜRKİŞ GİRİŞ,UYDUKENT,SU DEPOSU, İÇERENKÖY,BOSTANCI SAPAĞI,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS50 KM.5.KARTAL-1 (YAKACIK)YAKACIK, TEKNİK LİSE, CUMHURİYET CD, KURFALI, PENDİK KÖPRÜSÜ,İST.TERS.KOM.PENDİK23 KİŞİLİK MİDİBÜS22 KM.6.KARTAL-2 (UĞUR MUMCU) ÇAMLIK,UĞUR MUMCU MERKEZ, SAMANDRA CD., SOĞANLI, SOĞANLI SAPAĞI,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS36 KM.7.KARTAL-3 (CEVİZLİ)BİM,SARAYLAR CD,HASTANE MİNİBÜSYOLU,KARLIK TEPE,.ESENTEPE,TEKİRDAĞ CD.KARTAL,SAHİLYOLU, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS34 KM.8.PENDİK (ESENLER-1)FEVZİ ÇAKMAK CD.(İLKOKUL),YANYOL,ÇAMÇEŞME, TERSANE SAPAĞI,  İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS18 KM.9.PENDİK (ESENLER-2)YILDIRIM BEYAZID CAMİ,YAYALAR,CUMHURİYET CD.,ÇAMÇEŞME, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS10 KM.10.PENDİK (YENİ MAHALLE)SÜREYYA PAŞA İLKOKULU,IŞIKLAR, AYDINLI CD.,   İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS12 KM.11.PENDİK (AYDINLI YOLU)PENDİK,ÇAMDALI, AYDINLI CD.İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS10 KM.12.PENDİK (TOPSELVİ)TOPSELVİ(MERKEZ),İETT DURAĞI,KUBİLAY CD.,YAVUZ CD.,SAHİL YOLU, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS14 KM.13.PENDİK (LUNAPARK)PENDİK (LUNAPARK),MİNİBÜS YOLU,HEYKEL,SAHİL YOLU,İST.TERS.KOM.PENDİK18 KİŞİLİK MİNİBÜS12 KM.2.KISIM (365 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 249 SEFER (GİDİŞ-DÖNÜŞ) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.) S.NO.SERVİS ADIGÜZERGAHARAÇ NEVİGİDİŞ-DÖNÜŞ KM.TOPLAM1.ÜMRANİYE-1 ÜMRANİYE SANTRAL, ALEMDAĞ CD., LİBADİYE CD.,  GÖZTEPE KAVŞAĞI, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS60 KM.2.ÜMRANİYE-2ÜMRANİYE SANTRAL,ALEMDAĞ CD., TEPEÜSTÜ, ÇEKMEKÖY SAP.,SARIGAZİ,SAMANDRA,E-6,E-5,  İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS76 KM.3.ÜMRANİYE-3ÜMRANİYE SANTRAL,ALEMDAĞ CD.,ÇAKMAK, TAVUKÇUYOLU,E-6,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS68 KM.4.ÜMRANİYE-4SANTRAL,ALEMDAĞ CD.,KAVAKLIDERE CD.,ANAFARTALAR CD.,M.KEMAL CD.,GÖZTEPE KAVŞAĞI, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS60 KM.5.ŞAHİNBEY (SARIGAZİ)TEPEÜSTÜ,ALEMDAĞ CD.,ŞAHİNBEY,ÇAMLIK, LOJMANLAR, SARIGAZİ SAPAĞI,KIŞLA, SAMANDIRA,E-6,  E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS68 KM.6.SULTANBEYLİ (SAMANDIRA)SAMANDIRA, SULTAN MURAT CD. BOSNA BULVARI, FATİH BULVARI, EŞREF BİTLİS BULVARI, AYDOS CAD., HİLAL KONUTLARI, PENDİK KÖP E-5, İST.TER.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS58 KM.7.KURTKÖY (UYDUKENT)MİLLET CD. 27.SOK., 30.SOK., KURTKÖY, ŞEYHLİ, E.GAZİ VİYADÜĞÜ, GÜLLÜBAĞLAR CD.  MEZARLIK, KAVAKPINAR, A.İPEKÇİ CD. İST.TER.KOM. PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS30 KM.8.PENDİK (KAVAKPINAR-1)KAVAKPINAR(MEZARLIK), A.İPEKÇİ CD. TERSANE YOLU, İST.TER.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS14 KM.9.PENDİK (KAVAKPINAR-2)KAVAKPINAR(IŞIKLAR), A.İPEKÇİ CD. TERSANE YOLU,  İST.TER.KOM.PENDİK23 KİŞİLİK MİDİBÜS10 KM.10.PENDİK (DOLAYOBA)VELİ BABA,DOLAYOBA,FATİH CD.,TAŞLIBAYIR,PAZARİÇİ, C.GÜRSEL CD.,ALT KAYNARCA, İST.TERS.KOM.PENDİK23 KİŞİLİK MİDİBÜS18 KM.11.PENDİK (ERTUĞRULGAZİ)E.GAZİ, AYDOS CD.VELİ BABA, DOLAYOBA CD., DOLAYOBA, T.BAYIR,YANYOL PAZARİÇİ, ALT KAYNARCA,  İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS14 KM.12.TUZLA-1SAHİL, MERKEZ,KALE KAPI, İSTASYON CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., MESLEK LİSESİ, HATBOYU CD., İÇMELER, İST.TERS.KOM.PENDİK29 KİŞİLİK MİDİBÜS24 KM.13.TUZLA-2AYDINLI,AYDINTEPE,İÇMELER,İST.TERS.KOM.PENDİK18 KİŞİLİK MİNİBÜS30 KM.3.KISIM (365 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE 249 SEFER (GİDİŞ-DÖNÜŞ) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.) S.NO.SERVİS ADIGÜZERGAHARAÇ NEVİGİDİŞ-DÖNÜŞ KM.TOPLAM1.ÜSKÜDAR-1İSKELE,BÜLBÜL DERESİ,SETBAŞI,FISTIK AĞACI, BAĞLARBAŞI,ALTUNİZADE,KOŞUYOLU,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS70 KM.2.ÜSKÜDAR-2ÜSKÜDAR PTT,DOĞANCILAR CD.,TUNUSBAĞI CD.,    KAPIAĞASI,ÇİÇEKÇİ, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS74 KM.3.KADIKÖY-1 (İSKELE)İSKELE, RIHTIM CD., İBRAHİMAĞA KÖP, DÖRTYOL, FİKİRTEPE, MİNİBÜS YOLU, ATATÜRK CD., E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK18 KİŞİLİK MİNİBÜS66 KM.4.KADIKÖY-2ERENKÖY, MİNİBÜS YOLU, SUADİYE, BOSTANCI KÜÇÜKYALI,MALTEPE, ATATÜRK CD. E-5, İST.TER.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS56 KM.5.PENDİK (GÜZELYALI)GÜZELYALI,İSTİKLAL CD.,SAHİLYOLU, İST.TERS.KOM.PENDİK.43 KİŞİLİK OTOBÜS10 KM.6.DARICA DARICA,OSMANGAZİ, BAYRAMOĞLU, E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK18 KİŞİLİK MİNİBÜS40 KM.7.PENDİK (ESENYALI)SONDURAK,İSTİKLAL CD.,CUMHURİYET CD.,GÜZELYALI,      İST.TER.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS11 KM.8.PENDİK (YENİŞEHİR)UYDUKENT,CUMHURİYET CD., MİLLET CD.,30.SOK. HARMANDERE SAPAĞI,SABİHA GÖKÇE HAVAALANI YOLU, TERSANE SAPAĞI,İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS37 KM.9.MALTEPE-1  MERKEZ, MİNİBÜS YOLU, CEVİZLİ, KARTAL, SAHİLYOLU, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS34 KM.10.MALTEPE-2  ZÜMRÜTEVLER,HUZUREVİ,ÜÇYOL,GÜLSUYU ÇARŞI,ESENKENT,LİSE, KANİPAŞA CD.,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK27 KİŞİLİK MİDİBÜS38 KM.11.GEBZE-1GEBZE(DEV.HAST.ÖNÜ),TRAFO,İSTASYON CD.,DARICA SAP.,GEBZE TREN İSTASYONU,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS46 KM.12.GEBZE-2GEBZE (AKSE SAP.,) BEYLİKBAĞI,YILDIZ CD., FENİŞ,YANYOL,ÇAYIROVA,E-5, İST.TERS.KOM.PENDİK43 KİŞİLİK OTOBÜS46 KM.13.ÜSKÜDAR (VARDİYA)İST.TERS.KOM. E-5, KARTAL, MALTEPE, KOŞUYOLU, ALTUNİZADE, FISTIK AĞACI, ÜSKÜDAR (TEK GİDİŞ)15 KİŞİLİK MİNİBÜS35 KM.AÇIKLAMALAR1.SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPACAK ARAÇLAR ; OTOBÜSLERDE 1990 (DAHİL), MİDİBÜS VE MİNİBÜSLERDE 1996 (DAHİL) MODELDEN DÜŞÜK OLMAYACAKTIR.2.YUKARIDA BELİRTİLEN GÜZERGAHLAR, PERSONELİN MESAİYE GETİRİLİŞİNE İLİŞKİN  SABAH GÜZERGAHLARI OLUP; AKŞAM DÖNÜŞ AYNI GÜZERGAHLAR TERSİNDEN TAKİP EDİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.