Arama

Çardak Hava Meydan Komutanlığı Personelinin Mesaiye Geliş ve Gidiş Taşıttırılması İşi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/12650
   6 Şubat, 2008
   25 Şubat, 2008
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   ÇARDAK HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DENİZLİ
Türkiye
   258 8512424
   258 8512492

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Kamu , toplu taşıma hizmeti  

Orjinal Metni

      
  Personel Taşıma Hizmeti Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : Çardak Hava Meydan Komutanlığı Denizli    

İşin Adı : Çardak Hava Meydan Komutanlığı Personelinin Mesaiye Geliş ve Gidiş Taşıttırılması İşi    

İhale Kayıt No : 2008/12650    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : ÇARDAK HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI DENİZLİ

  b ) Telefon - Faks Numarası : 258 8512424 - 258 8512492

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çardak Hava Meydan Komutanlığı Personelini Taşıma Hizmeti İşi (45+1) Kişilik 1 Adet Otobüs

  b ) Yapılacağı Yer : Denizli-Çardak-Denizli

    c ) İşin Süresi : 10 Mart 2008-10 Mart 2009 (365 Takvim Günü)

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
11´nci Mot.P.Tug.İh.Kom.Bşk.Lığı Denizli

b ) Tarihi - Saati : 25.02.2008 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , HER TÜRLÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı 11´nci Mot.P.Tug.İh.Kom.Bşk.Lığı Denizli adresinde görülebilir ve 20 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 25.02.2008 tarihi, saat 11:00 'a kadar 11´nci Mot.P.Tug.İh.Kom.Bşk.Lığı Denizli adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:
 ARAÇLAR 2000 YILI DAHİL DAHA ESKİ MODEL OLMAYACAKTIR,45+1 KİŞİLİK KLİMALI OLACAKTIR. 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.