Arama

Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İhtiyacı Olan Mamül Yemek Satın Alımı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2007/178069
   23 Kasım, 2007
   14 Aralık, 2007
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   kavak mahallesi, bülent çakır caddesi, no:60, uzunköprü/EDİRNE
Türkiye
   284 5181088
   284 5181665

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Yemek pişirme hizmeti   Yemek hizmeti  

Orjinal Metni

      
  Yemek Hizmeti Alınacaktır

 
İdarenin Adı : Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü    

İşin Adı : Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İhtiyacı Olan Mamül Yemek Satın Alımı    

İhale Kayıt No : 2007/178069    

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : kavak mahallesi, bülent çakır caddesi, no:60, uzunköprü/EDİRNE

  b ) Telefon - Faks Numarası : 284 5181088 - 284 5181665

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu hizmetin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17.202 Kişilik Sabah Kahvaltısı, 20.862 Kişilik Öğle Yemeği, 16.836 Kişilik Ara Öğün ve 17.202 Kişilik Akşam Yemeğinin Pişirilmesi, Servis ve Servis Sonrası Hizmetlerinin Alınması İşidir.

  b ) Yapılacağı Yer : Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yemekhanesi

    c ) İşin Süresi : İşe Başlama Tarihi 01.01.2008, İşin Bitim Tarihi 31.12.2008 Olup İşin Süresi 366 (Üçyüzaltmışaltı) Takvim Günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

b ) Tarihi - Saati : 14.12.2007 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::Yükleci firmanın idarede çalıştıracağı kişilerin nitelikleri vesayıları aşğıda belirtilmiştir. Aşcıbaşı 1 kişi (Diplomalı veya bonservisli veya MEB belgeli), aşcı yardımcısı 1 kişi, bulaşık ve servis elemanı 2 kişi çalıştıracaktır.Ayrıca yüklenici firma 15.02.2005 tarih ve 25728 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin çalışma izni ve gıda sicili ve üretim izni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin 1. maddesinin (a) bendinde sayılan sorumlu yöneticilerin istihdam edilmesine dair hükümlere uymak zorundadır.4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgelera) 5179 Sayılı Kanun gereği Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Sicil Belgesi veya Gıda Üretim İzin Sertifikası, Gıda Sicil Sertifikası (Aslı veya Noter tasdikli örneği)b) Yetkili merciden alınmış Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (Aslı veya Noter Tasdikli Örneği)c) İhale ile ilgili kullanım alanlarının ilaçlanmasını, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgelerine sahip olanlara yaptıracağına dair taahhütnamed) Kuruluş mutfağında herhangibir nedenle yemek pişirilmemesi durumunda yemek pişirme ve dağıtım işini aksatmadan yürüteceğine dair noterden taahhütnamee)Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizokolar için sigorta poliçesi verceğine dair noterden taahütname.İhaleye iştirak eden yükleniciler kalite belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. Yukarıda "c,d,e" bentlerinde belirtilen noter onaylı belgelerin ihalede yüklenicinin yazılı olarak taahhüt etmesi yeterli olacaktır. ihaleden sonra ihale üzerinde kalan yüklenici sözleşme imzalamadan önce taahhütnameleri noterden onaylı olarak idareye teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu ve Özel sektörde yemek yapmış olmak ve dağıtım hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Kavak Mah., Bülent Çakır Cad., No:60, Uzunköprü/Edirne adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 14.12.2007 tarihi, saat 13:30 'a kadar Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.