Arama

Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Cağaloğlu ve Bostancı Hizmet Binaları Genel Temizlik, Hamaliye ve İlaçlama

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2007/164790
   30 Ekim, 2007
   22 Kasım, 2007
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   ANKARA CAD. NO:44 CAĞALOĞLU EMİNÖNÜ/İSTANBUL
Türkiye
   212 5114020
   212 5276552
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Temizlik hizmetleri   Haşere ilaçlama, zararlı böcek imha hizmetleri  

Orjinal Metni

      
 Hizmet Binaları Genel Temizlik, Hamaliye ve İlaçlama Hizmeti Alınacaktır.
  
 İdarenin Adı :T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü (Devredilen)
 İşin Adı : Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Cağaloğlu ve Bostancı Hizmet Binaları Genel Temizlik, Hamaliye ve İlaçlama
 İhale Kayıt No : 2007/164790
 Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü
 
 1. İdarenin
 a ) Adresi:ANKARA CAD. NO:44 CAĞALOĞLU EMİNÖNÜ/İSTANBUL
 b ) Telefon - Faks Numarası:212 5114020 - 212 5276552
 c)Elektronik Posta Adresi (varsa):cagal@emekli.gov.tr
 2. İhale konusu hizmetin
 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Cağaloğlu ve Bostancı Hizmet Binalarının Genel Temizlik, Hamaliye ve İlaçlama İşlerinin Toplam 31 İşçi ile Yapılması.

 b ) Yapılacağı Yer:Cağaloğlu ve Bostancı Hizmet Binaları
  c ) İşin Süresi:02.01.2008 - 31.12.2008 Tarihleri Arası 12 (Oniki) Aydır.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer
:
Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Cağaloğlu Hizmet Binası
b ) Tarihi - Saati:22.11.2007 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5' inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Teknik Şartnameye göre yüklenicinin bulundurması gereken ve aşağıda belirtilen makineler için kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek makineler için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş makinelerde, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.Temizlik ve ilaçlama işine ait makine listesi :
1- Halı ve koltuk yıkama makinesi (en az 1600 watt)  2 adet,
2- Islak kuru elektrik süpürgesi (en az 1600 watt - kazan hacmi 60-75 litre)  2 adet,
3- Kuru tip elektrik süpürgesi (en az 1000 watt)  6 adet,
4- Vakum makinesi (en az 2000 watt - 60 litre)  2 adet,
5- Sert zemin cila ve yer yıkama makinesi (en az 1600 watt, fırça çapı: 40 cm, fırça devri: 180 dvr/dk.)  2 adet,
6- İlaçlama makinesi (elektrikli motorlu, en az 5 litre tank kapasiteli ve püskürtme özellikli)  2 adet.
4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
Temizlik işleri ile ilgili olarak, ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış (ISO 9001:2000) Kalite Yönetim Sistem belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti verilecektir. İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin bu belgeyi sağlaması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu yada Özel sektörde yapılan kapalı mekan temizlik hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Ankara Cad. No:44 Cağaloğlu / İstanbul adresinde görülebilir ve 75 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 22.11.2007 tarihi, saat 10:00 'a kadar Emekli Sandığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Cağaloğlu Hizmet Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.