Arama

Özel Güvenlik Personeli Alımı 19+1 Kişi Toplam 20 Kişi

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2007/157018
   10 Ekim, 2007
   5 Kasım, 2007
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   AKARCA MAHALLESİ MU.KEMAL BULVARI NO:196
Türkiye
   252 6133547
   252 6133545

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Özel güvenlik hizmetleri  

Orjinal Metni

      
 Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
  
 İdarenin Adı :Fethiye Devlet Hastanesi /Muğla
 İşin Adı : Özel Güvenlik Personeli Alımı 19+1 Kişi Toplam 20 Kişi
 İhale Kayıt No : 2007/157018
 Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü
 
 1. İdarenin
 a ) Adresi:AKARCA MAHALLESİ MU.KEMAL BULVARI NO:196
 b ) Telefon - Faks Numarası:252 6133547 - 252 6133545
 c)Elektronik Posta Adresi (varsa):fethiyedh@ saglik.gov.tr
 2. İhale konusu hizmetin
 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2008-2009 Yılları 19+1 Kişi ile Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi
 b ) Yapılacağı Yer:Fethiye Devlet Hastanesi Muğla
  c ) İşin Süresi:Sözleşmenin İmzalandığı Tarihden İtibaren 01.01.2008 Günü İşe Başlanacak 31.12.2009 Tarihinde Sözleşme Sona Erecektir. 731(Yediyüzotuzbir) Takvim Günü
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer
:
Fethiye Devlet Hastanesi İdari Binası 2.Kat İhale Odası
b ) Tarihi - Saati:05.11.2007 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:5188 sayılı  kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Tarafından verilen özel güvenlik şirketi faliyet belgesinin aslı veya noter tasdikli vermesi zorunludur.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5' inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
a) İstekliler özel güvenlik hizmet alımı ile ilğili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Ulusal veya Uluslarası kuruluşlardan alınmış İSO-9001 kalite yönetim sistem belgesinin aslı veya noter onaylı suretini
 Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon kurumu tarafından Akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslar arası  Akreditasyon kurumu  karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumularınca akredite  edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş ve ihale  tarihi itibariyle  geçerliliğini yitirmemiş olması gerekecektir.
b)İstekliler  5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde sayılan özellikte personel ve idareci  çalıştırıcağına dair taahhütnameyi,
c)istekli ihale üzerinde kalması halinde zikredilen kanunun 21.maddesine göre özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptıracağına dair taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır.
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu ve özel kuruluşlara yapılmış tek sözleşmeye bağlı özel güvenlik hizmeti işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Fethiye Devlet Hastanesi Satın Alma adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 05.11.2007 tarihi, saat 09:00 'a kadar Fethiye Devlet Hastanesi İdari Binası 2.Kat İhale Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda idari şartname ve teknik şartname hükümleri geçerlidir.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.