Arama

POSTA ÇEKİ AYLIK HESAP BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   2697/1-1
   13 Mart, 2007
   26 Mart, 2007
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   - -
Kızılbey Sok. No: 5 Ulus/ANKARA
ANKARA
Türkiye
   (312) 309 51 88 – 309 51 80/1741-1742
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Posta hizmetleri  

Orjinal Metni

      
POSTA ÇEKİ AYLIK HESAP BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

PTT Bank İşlem Müdürlüğünden :

Posta çeki aylık hesap bildirimi işlemlerinin yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3/g maddesi kapsamında olup, 7/9/2004 tarih, 25576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Alım ve Satım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi : PTT BANK İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılbey Sok. No: 5 Ulus/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : (312) 309 51 88 – 309 51 80/1741-1742

Faks: (312) 311 47 50

c) Elektronik posta adresi (varsa) : pttbankmalz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Niteliği, türü ve miktarı : Baskılı mekanize zarf ve baskılı kağıt.

Aylık ortalama 250.000 adet mekanize zarf.

300.000 adet baskılı A4 ebadında hesap bildirimi ile zarflama işlemleri

b) Teslim yeri : İsteklinin söz konusu işlemleri yapacağı yerdeki Posta İşleme Merkez Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) İşin süresi : 10 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer : PTT Bank İşlem Müdürlüğü

Toplantı Salonu Kızılbey Sok. No: 5 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 26/3/2007 saat: 10.00

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 20 inci maddesi kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Teklif mektubu,

f) Geçici teminat,

İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda süresiz teminat vereceklerdir.

g) İhale konusu işe ait daha önceki deneyimlerini gösteren belgeler.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d) ve (k) da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde; referansı ve kapasitesi çok olan isteklinin teklifi en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı PTT Bank İşlem Müdürlüğü Malzeme Amirliği Kızılbey Sok No: 5 Ulus/ANKARA adresinde görülebilir ve 36,-YTL. (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26/3/2007, saat 10.00’a kadar PTT Bank İşlem Müdürlüğü Malzeme Amirliği Kızılbey Sok No: 5 Ulus/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif mektubunda;

Basılı zarf için ayrı,

A4 ebadındaki basılacak antetli kağıt için ayrı,

Hesap bildirimine ait siyah+bir renk (kırmızı veya mavi) yapılacak baskı işlemi için ayrı,

Zarflama işlemi için ise ayrı

birim fiyat vereceklerdir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda süresiz geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.