Arama

ÇAMAŞIRHANE MALZEMELERİ VE YEŞİL KETEN KUMAŞ SATIN ALINACAKTIR

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2013/190218
   25 Aralık, 2013
   14 Ocak, 2014
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No96 09100 Aydın Merkez/Aydın
Türkiye
   2562143362
   2562124493
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Keten kumaş   Çamaşırhane malzemeleri  

Orjinal Metni

      
ÇAMAŞIRHANE MALZEMELERİ VE YEŞİL KETEN KUMAŞ SATIN
ALINACAKTIR
AYDIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ
KURUMU

2014 Yılı İl Düzeyinde Çamaşırhane Malzemeleri Ve Yeşil Keten Kumaş Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/190218
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: 96 09100 Aydın Merkez/Aydın
b) Telefon ve faks numarası : 2562143362 - 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi : maliaydinkhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Çamaşırhane Malzemeleri Ve Yeşil Keten Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Birliğimize bağlı Hastanelerin (Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk
Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi , Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi) depolarına kurumların talep listesine
istinaden yerinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip Kurumların Yazılı Talebi
Doğrultusunda İlgili Hastanlerin Depolarına 20 (Yirmi) Gün İçinde
İlk Parti Teslimat Yapılır. Teslimatlar Peyderpey Yapılacaktır. İhale
31.12.2014 Tarihinde Sona Erecektir.Tebligat Kanunu Hükümlerine
Göre Teslim Süreleri Hesaplanacaktır.

3- İhalenin
İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonu
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:96 09100 Aydın
b) Tarihi ve saati : 14.01.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


24 ARALIK 2013 – Sayı 2504
MAL ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait 2 'şer adet numuneyi orijinal ambalajında Numune Teslim Tutanağı ile
birlikte ihale saatinden önce idareye sunmak zorundadır. Numune Teslim Tutanağının bir kopyası ihale teklif
zarfı ile birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,
posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini
Halk Bankası Aydın Şubesi TR 28 0001 2009 5330 0004 000031 Nolu Hesap yatırmak zorundadır. Posta
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale
dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından
dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma
tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.