Arama

TAVŞANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYI ORMAN DEPOSU 2014 YILI ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2013/183619
   11 Aralık, 2013
   19 Aralık, 2013
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Kavaklı Mahallesı Tunçbılek Caddesı 2 43300 Tavşanlı/Kütahya
Türkiye
   2746144995
   2746144970
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Orman sanayi ürünleri  

Orjinal Metni

      
TAVŞANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI ORMAN İŞLETME
ŞEFLİĞİ KAYI ORMAN DEPOSU 2014 YILI ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAVŞANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Şefliği Kayı Orman Deposu 2014 Yılı Orman
Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/183619
1-İdarenin
a) Adresi : Kavaklı Mahallesı Tunçbılek Caddesı 2 43300 Tavşanlı/Kütahya
b) Telefon ve faks numarası : 2746144995 - 2746144970
c) Elektronik Posta Adresi : tavsanliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.01.2014, işin bitiş tarihi 15.12.2014

3- İhalenin
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklı Mah. Tunçbilek Cad. No:2
a) Yapılacağı yer : Tavşanlı / Kütahya
b) Tarihi ve saati : 19.12.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

10 ARALIK 2013 – Sayı 2494
HİZMET ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işin yerine getrilebilinmesi için 1 istifleyici makinenin 1 istifleyici operatör ile iş başında
bulunması zorunludur.İstifleyici makine ile istfileyici operatörün iş kanunu, iş güvenlik kanunu ve ilgili
mevzuat gereğince alması ve bulundurması gereken her türlü ruhsat, belge, ekipman ve tedbirleri sağlamak
yüklenicinin sorumluluğundadır. İsteklinin kendi malı olan aracın fatura, demirbaş ve ya amortisman defterine
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da muhasebeci ve mali müşavir
raporu ile tevsik edilir. Kiralanacak araç için sözleşme imzalanmadan önce kira sözleşmesinin idareye
sunulması gereklidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kooperatiflerin ve ya gerçek kişilerin Orman İşletme Müdürlüklerinde yaptıkları metreküplü emvaller için
yükleme ve istif işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tavşanlı Orman İşletme
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.