Arama

FİTNESS SALONU, DUŞ YERİ VE DİĞER MAL VE MALZEME ALIMI

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2013/165037
   14 Kasım, 2013
   25 Kasım, 2013
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkezi Yerleşke Çınarcık Yolu 2.km 77100 Yalova Merkez/Yalova
Türkiye
   2268155817
   2268155834
   tıklayınız...

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Fitness ekipmanları   Banyo malzeleri, ürünleri   Spor aletleri, ekipmanı, malzemesi  

Orjinal Metni

      
FİTNESS SALONU, DUŞ YERİ VE DİĞER MAL VE MALZEME ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA
ÜNİVERSİTESİ

Fitness Salonu, Duş Yeri ve Diğer Mal ve Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/165037
1-İdarenin
Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkezi
a) Adresi : Yerleşke Çınarcık Yolu 2.km 77100 Yalova Merkez/Yalova
b) Telefon ve faks numarası : 2268155817 - 2268155834
c) Elektronik Posta Adresi : ersan.sahin@yalova.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 15 gün içerisinde iş tamamlanacaktır.

3- İhalenin
Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez
a) Yapılacağı yer : Yerleşke Çınarcık Yolu 2.km
b) Tarihi ve saati : 25.11.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


13 KASIM 2013 – Sayı 2475
MAL ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çınarcık Yolu 2.km adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez
Yerleşke Çınarcık Yolu 2.km adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.